Allt mindre is i Arktis

Under perioden 1979-2012 har isutbredningen i Arktis minskat i en större takt än vad IPCCs modellsimuleringar visat. Isen har samtidigt blivit allt tunnare och yngre samtidigt som smältsäsongen förlängts.

Isutbredningen i september 2012 var enligt NSIDC den lägsta som observerats och överträffade med bred marginal det tidigare rekordminimumet från 2007. Under perioden 1979-2012 har isutbredningen i september i snitt minskat med 13,0% per decennium. Isutbredningen har minskat under samtliga månader även om reduktionen varit som störst under sommaren. Den observerade minskningen av isutbredningen i Arktis är hittills större än vad IPCCs modellsimuleringar visat på (Rummukainen et al., 2011; Stroeve et al., 2007).

Minskad isvolym

Ett annat mått på issituationen i Arktis är isvolymen som dock är svår att uppskatta och därmed behäftad med en stor osäkerhet.

Trots den stora osäkerheten kom forskarna på Polar Science Center (PSC) fram till att isvolymen 2011 var den lägsta som någonsin observerats och överträffade 2007 års värde då volymen låg utanför felmarginalen (Schweiger et al., 2011). 2012 hade isvolymen krympt ytterligare medan den år 2013 inte blev lika låg som under 2010-2012, enligt Polar Science Center.

Isvolymen är direkt relaterad till tjockleken. Enligt Kwok and Rothrock (2009) minskade den genomsnittliga istjockleken i Arktis vintertid med 1,75 m under perioden 1980-2009. År 1980 var istjockleken i snitt 3,64 m medan den år 2009 endast var 1,89 m. Enligt Polar Science Center var istjockleken under 2012 och 2013 som mest ca 1,7 m.

Förlängd smältsäsong

Det är inte bara isutbredningen och isvolymen som minskat de senaste årtiondena. Forskare har även funnit att smältsäsongen med undantag för Okhotska Havet utanför ostligaste Ryssland har förlängts i alla delar av Arktis under perioden 1979-2007 (Markus et al., 2009).

Sett över hela Arktis är smältperioden nästan tre veckor längre nu än i början av 1980-talet.

Allt yngre is

Den pågående uppvärmningen av Arktis de senaste decennierna har medfört att den s k flerårsisen (på engelska multi-year ice) till stor del smält undan och ersatts av allt yngre is eller till och med ettårsis (som helt smälter under den arktiska sommaren). Maslanik et al (2007) fann att 2007 utgjorde flerårsis äldre än 5 år endast 7% i centrala Arktis. Motsvarande siffra för 1987 var 57%. Maslanik et al (2011) fann att den 5-åriga isen i hela Arktis fortsatt minska även efter år 2007.

Yngre is är generellt sett tunnare och därmed mer sårbar för klimatförändringar, då det krävs mindre mängd värme för att smälta denna is. De atmosfäriska förhållandena över Arktis var 2012 inte fullt lika extrema som under 2007 då vädret i Arktis dominerades av väderförhållanden vilka gynnade isavsmältning (enligt National Snow and Ice Data Center, NSIDC).

Trots detta var alltså issituationen 2012 lägre jämfört med 2007. Enligt NSIDC stödjer detta att isen i Arktis fortsätter att minska i tjocklek och därmed även i volym.

Avslutningsvis har det lindriga isläget under flera av de senaste årens sensomrar medfört att ”Nordvästpassagen” och ”Nordostpassagen” varit helt öppna samtidigt.

Källor:

Markus, T., J. C. Stroeve, and J. Miller (2009), Recent changes in Arctic sea ice melt onset, freezeup, and melt season length, J. Geophys. Res., 114, C12024, doi:10.1029/2009JC005436.

Maslanik, J. A., C. Fowler, J. Stroeve, S. Drobot, J. Zwally, D. Yi, and W. Emery (2007), A younger, thinner Arctic ice cover: Increased potential for rapid, extensive sea-ice loss, Geophys. Res. Lett., 34, L24501, doi:10.1029/2007GL032043.

Maslanik, J., J. Stroeve, C. Fowler, and W. Emery (2011), Distribution and trends in Arctic sea ice age through spring 2011, Geophys. Res. Lett., 38, L13502, doi:10.1029/2011GL047735.

Kwok, R., and D. A. Rothrock (2009), Decline in Arctic sea ice thickness from submarine and ICESat records: 1958–2008, Geophys. Res. Lett., 36, L15501, doi:10.1029/2009GL039035.

Rummukainen, M., D. Johansson, C. Azar, J. Langner, R. Döscher, H. Smith, (2011), Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet – En översyn av naturvetenskapliga aspekter, SMHI, Klimatologi Nr. 4.

Schweiger, A., R. Lindsay, J. Zhang, M. Steele, H. Stern, Uncertainty in modeled arctic sea ice volume, J. Geophys. Res., doi:10.1029/2011JC007084, accepted, 2011.