Oceanografi

Oceanografi är läran om havet; dess strömmar, vågor och havsvattnets övriga fysikaliska egenskaper. Oceanografin omfattar även havets samspel med atmosfären och tillrinningen från land.

Människor vid havet

Förutom ovanstående intresserar sig oceanografer även för havsvattnets kemiska egenskaper samt hur biologin påverkas av havsvattnets fysik och kemi. Genom att observera och samla in data om havets tillstånd, kan oceanografen förutsäga hur dessa kommer att förändras under den närmaste tiden framöver.

På öppet hav har båtar användning av information om hur strömmar och vågor kommer att uppföra sig, vilken väg över havet som är snabbast och säkrast och vart man kan vänta sig istäcke av olika tjocklek. Vid kustnära områden kan sådan information vara viktig för alla som arbetar eller lever i anslutning till havet, inte minst i form av riskbedömning vid olika typer av olyckor.

Vid byggen av konstruktioner som på ett eller annat sätt påverkar havet, såsom hamnar, broar eller utlopp, är det viktigt att ta hänsyn till oceanografiska parametrar. Samlade kunskaper om havet och miljön hjälper oss också att se hur havet påverkas av mänsklig aktivitet på både kort och lång sikt, till exempel vid oljeläckage, utsläpp av gifter, övergödning eller vad klimatförändringarna kommer att innebära för haven.

Människor vid havet

Förutom ovanstående intresserar sig oceanografer även för havsvattnets kemiska egenskaper samt hur biologin påverkas av havsvattnets fysik och kemi. Genom att observera och samla in data om havets tillstånd, kan oceanografen förutsäga hur dessa kommer att förändras under den närmaste tiden framöver.

På öppet hav har båtar användning av information om hur strömmar och vågor kommer att uppföra sig, vilken väg över havet som är snabbast och säkrast och vart man kan vänta sig istäcke av olika tjocklek. Vid kustnära områden kan sådan information vara viktig för alla som arbetar eller lever i anslutning till havet, inte minst i form av riskbedömning vid olika typer av olyckor.

Vid byggen av konstruktioner som på ett eller annat sätt påverkar havet, såsom hamnar, broar eller utlopp, är det viktigt att ta hänsyn till oceanografiska parametrar. Samlade kunskaper om havet och miljön hjälper oss också att se hur havet påverkas av mänsklig aktivitet på både kort och lång sikt, till exempel vid oljeläckage, utsläpp av gifter, övergödning eller vad klimatförändringarna kommer att innebära för haven.

LÄR DIG MER OM HAVET

Global havsnivåhöjning Havsvattenstånd Algblomningar i Östersjön Algövervakning från satellit Inflöden till Östersjön Isförhållanden i Östersjön Östersjöns havsmiljö i ett förändrat klimat Försurning av haven Syreförhållanden i havet Vattnets densitet påverkar havsvattenståndet Ytvattenströmmar Ytvattentemperatur i havet Östersjöns och Västerhavets geografi