Forskning och utveckling för prognoser och varningar

SMHIs forskning och utveckling skapar säkerhet och framförhållning genom forskning, metod- och modellutveckling till grund för prognoser och varningar. Extremt väder kan utgöra ett hot för liv, hälsa och egendom. För ett hållbart samhälle är det viktigt att minska sårbarheten och förbereda sig för olika typer av extrema händelser, inte minst när klimatet förändras.

Vi forskar inom meteorologi, hydrologi och oceanografi och utvecklar de prognosmodeller som SMHI använder för att utfärda prognoser och varningar. Hög upplösning, snabb uppdatering och pålitliga sannolikhetsprognoser är viktigt för tillförlitliga prognoser, inte minst vid extrema väderlägen.  

Väderkarta med varmfront, nederbörd, vind och temperatur
Forskare på SMHI utvecklar ett operationellt väderprognossystem tillsammans med kollegor i flera nordeuropeiska länder. SMHIs meteorologer använder systemet för att utfärda väderprognoser och varningar.

Prognoser för väder

Vi forskar inom meteorologi för att öka träffsäkerheten och noggrannheten i väderprognoser för olika tidsperioder. Tillsammans med kollegor från 26 länder i Europa och Medelhavsområdet utvecklar vi väderprognossystemet HARMONIE-AROME som SMHIs meteorologer använder för att utfärda väderprognoser och varningar.

Vi arbetar också med forskning och utveckling inom radar och satellit eftersom det bidrar med viktig data till prognoserna, men även på andra sätt inom vår forskning.

Forskningsfokus för den meteorologiska forskningen och utvecklingen.

Prognoser för vatten

SMHI utfärdar också prognoser och varningar som rör höga flöden och översvämningar i vattendrag och vissa sjöar. I vår forskning utvecklar vi den hydrologiska beräkningsmodellen Hype som ligger till grund för dessa varningar i Sverige och som också används i andra versioner inom Europa, Arktis och globalt.

Modellen är skapad med öppen källkod och den version som täcker hydrologin i hela världen delas med andra forskare och hydrologer. Det här har gjort att SMHIs forskare kan medverka till att utveckla hydrologiska varningstjänster i länder och regioner som saknar detta. Ett exempel är ett framgångsrikt samarbete i Västafrika, där SMHIs forskare i samverkan med regionala aktörer byggt upp ett produktionssystem för hydrologiska prognoser kan användas i alla regionens länder.

Forskningsfokus inom hydrologi

Prognoser för hav

Våra forskare inom operationell oceanografi utvecklar modeller och verktyg som möjliggör effektiv framtagning av havsprognoser. En havsprognos kan användas för att utfärda varningar om risk för översvämning i kustnära områden, för att förutsäga hur oljeutsläpp eller algblomningar sprids, hur is bildas och pressas samman eller för att ge en prognos över våghöjd. En stor del av detta arbete sker i samarbete med kollegor runt Östersjön i internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Forskningsfokus: operationell oceanografisk forskning

Klimatvariationer och klimatprognoser

Att göra prognoser för hur klimatet ser ut den kommande säsongen eller årtiondet är eftertraktat. Hur klimatet varierar i Europa styrs i hög grad av processer i regionen kring Nordatlanten, till exempel processer i havet och atmosfären, samt samspel mellan luft och hav respektive med Arktis. Studier visar att det finns möjlighet att göra användbara klimatprognoser för Nordatlanten och dess omgivning, men än så länge behövs mer studier av och förståelse för hur processerna i klimatsystemet påverkar utvecklingen på olika platser.

Vår forskning fokuserar på området Europa - Nordatlanten - Arktis. Vi studerar vilka processer som påverkar klimatet och hur det varierar, samt analyserar förutsättningarna för klimatprognoser.  

.