Nationella emissionsdatabasen

Den nationella emissionsdatabasen samlar Sveriges nationella utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar fördelade till läns- och kommunnivå. Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik. Naturvårdsverket, som ansvarar för både den nationella utsläppen och den geografiska fördelningen, rapporterar utsläpp till EU, klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Utöver internationell rapportering behövs uppgifter på läns- och kommunnivå bland annat för arbetet med åtgärder och uppföljning av klimat- och miljömål.  Nu presenteras 2019 års uppgifter, uppgifter för 2020 väntas bli tillgängliga i mitten av augusti 2022.

Data om Sveriges samlade luftutsläpp

Sveriges nationella totalutsläpp av emissioner till luft visualiserat med kartor, diagram och tabeller i excelformat

Nationella emissionsdatabasen

Vägledning till emissionsdatabasen

Innan du börjar ta fram utsläppsuppgifterna ur databasen så är det viktigt att du tar del av hjälpdokumenten för att veta hur man kan använda dem.

Varje år görs retroaktiva uppdateringar av databasen. Det innebär att föregående års uppgifter kan vara förlegade och ersatta på grund av metodförbättringar. Det kan således bli fel om du laddar ner det senaste årets uppgifter och lägger till dem i en gammal tabell eller diagram från förra året.

Använd med fördel Google Chrome som webbläsare för bättre prestanda.

Vanliga frågor och svar om Nationella emissionsdatabasen

Om nationella emissionsdatabasen

Databasens innehåll: I databasen presenteras Sveriges nationella totalutsläpp av emissioner till luft för 29 ämnen fördelade till läns- och kommunnivå. Emissionerna presenteras för 55 olika sektorer uppdelade på nio huvudsektorer. 

Utsläppen för Sverige har fördelats över landet i ett rutnät där rutorna motsvarar 1 km². Fördelningen sker med hjälp av relevant statistik och geografiska data, till exempel vägnät, betesmark, avverkad skog och befolkningsuppgifter.

Data visualiseras med kartor, diagram och tabeller i excelformat.

Ansvarig för databasen: SMHI
Kontakt: Daniel Englund

Dataleverantör: SMED (Svenska MiljöEmissionsData) ett samarbete mellan IVL (IVL Svenska Miljöinstitutet), SCB (Statistiska Centralbyrån), SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) och SMHI.

Uppdatering: Uppgifterna uppdateras årligen i juni/juli. På nationell nivå finns utsläppssiffror i december året efter utsläppsåret, och åtta månader senare blir dessa tillgängliga på läns- och kommunnivå.

Finansiering: Naturvårdverket är uppdragsgivare och finansierar förutom databasen den årliga uppdateringen och de utvecklingsprojekt som sker i syfte att förbättra kvaliteten på den geografiska fördelningen.

Användarrådet: Utveckling och kvalitetsfrågor diskuteras i användarrådet som möts två gånger om året. Utöver SMED, finns forskare och myndigheter representerade bl.a. länsstyrelserna via RUS. Rådet leds av Naturvårdsverket.