Vad gör en hydrolog på SMHI?

En hydrolog arbetar med viktiga frågor som rör vatten på land. På SMHI finns över hundra hydrologer. De jobbar med allt från att mäta flöden i vattendrag och att utveckla högteknologiska beräkningsmodeller, till att göra miljöutredningar eller stötta räddningstjänster i lägen med översvämningar.

Hydrologer kan ha lite olika bakgrund. De kan ha studerat till naturvetare, systemutvecklare, ingenjörer eller forskare. Det är genom att SMHIs många olika kompetensprofiler samarbetar som vi kan att utföra alla komplicerade och livsviktiga uppgifter. 

Här kan du läsa om några av de uppdrag som våra hydrologer jobbar med.

Daglig koll på Sveriges vatten

Varje dag har SMHI koll på Sveriges alla tusentals sjöar, floder och vattendrag. Vi får in observationer från hela landet som våra modeller gör om till prognoser.

När våra vakthavande hydrologer bedömer att prognoserna visar att det finns risk för antingen vattenbrist eller översvämningar längs något vattendrag, skickar de ut varningar. Hydrologerna har sedan tät kontakt med både media och berörda samhällsviktiga funktioner, som kan vara räddningstjänster, kommuner och länsstyrelser.

En arbetsdag på SMHIs Prognos- och varningstjänst kan innebära att göra olika analyser över det aktuella läget, och delta i större videokonferenser med olika samhällsaktörer för att berätta om dagens flödesläge. Hydrologerna jobbar också nära SMHIs vakthavande meteorologer och oceanografer.

Parallellt med detta jobbar hydrologerna också med att långsiktigt utveckla alla olika datamodeller och verktyg.

Kommunicerar och ger expertråd

På enheten för information och statistik använder du observationer och modeller för att skapa en övergripande bild av Sveriges hydrologi i både ett historiskt och framtida förändrat klimat.

Dessa hydrologer jobbar också mycket med kommunikation, vilket kan innebära att skriva artiklar till smhi.se, utbilda, rapportera till internationella organ och svara på regeringens remisser. Ett stort arbete handlar också om att beskriva sjöar och vattendrag med hjälp av olika kartor.

Vi har observerat i över hundra år!

Den som arbetar med SMHIs hydrologisk fältverksamhet har hela Sverige som arbetsfält. Vi mäter vattennivåer och flöden i allt från bäckar till stora älvar. Mätningarna görs med teknik som hela tiden utvärderas och uppgraderas.

Du kan också arbeta i Norrköping med den guldgruva av observationer som samlats in under mer än hundra år. Arbetet handlar om allt från att granska data till att utveckla system för datainsamling och bearbetning samt omvärldsbevakning kring nya mätmetoder.

Forskar för hela världen

Som hydrologisk forskare på SMHI är du med och utvecklar vatten- och klimattjänster inte bara för Sverige, utan för hela Europa och världen! På SMHI forskar omkring 35 medarbetare från 15 länder inom olika frågor kopplade till vatten på land.

Forskningen kan handla om att beräkna kommande variationer i vattentillgång, framtida hydrologiska effekter av klimatförändringarna, eller att genom modellering beräkna vattenkvalitet och flöden av olika sorters ämnen i utvalda geografiska områden, så kallade avrinningsområden.

Forskningen kan syfta till att utveckla de hydrologiska varningstjänsterna eller prognoserna för vattenkraftindustrin, eller att ge samhällsaktörer bättre underlag för att fatta kloka beslut inom exempelvis miljöarbete och stadsplanering.

Mer om SMHIs hydrologiska forskning  

Konsulterna hjälper företag och kommuner

SMHI har också en konsultverksamhet där våra hydrologiska experter hjälper exempelvis företag och kommuner med viktiga beslutsunderlag. Det kan handla om att undersöka hur vattenflöden kommer att förändras i ett framtida klimat, eller hur flöden kommer att påverka – eller påverkas – av samhällsbyggen som exempelvis broar. De kan också handla att utreda vattenkvalitén och ge förslag på bra åtgärder. 

Konsulterna kan både jobba nära forskningen med att utveckla nya nyttiga produkter, och stötta olika samhällsaktörer genom att utbilda eller föreläsa på konferenser.