Klimat för lärare

Den här sidan riktar sig till dig som är lärare eller dig som vill fördjupa dina kunskaper om klimat, klimatförändringar och klimatanpassning. Upplägget motsvarar det som finns på sidan för elever men materialet utgörs här av en samling av länkar till mer information. 

 

Vad är klimat?

Kort om klimat
Korta videoklipp och information från SMHI som förklarar olika begrepp och ämnen inom klimatområdet. 
Basfakta om klimat
Väder, vatten och klimat för unga och lärare

 

Vilken roll spelar klimatet för hur samhället fungerar?

Exempelsamling om hur samhället påverkas
Information på klimatanpassning.se om hur olika samhällssektorer påverkas av klimatförändringen. 
Hur samhället påverkas

 

Hur och varför förändras klimatet?

Rapporter från IPCC:  Den naturvetenskapliga grunden
Rapporter och sammanställningar från IPCC:s sjätte kunskapsutvärdering, om klimatförändringens naturvetenskapliga grund. Rapporterna sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier.
Klimat i förändring 2021 - Den naturvetenskapliga grunden

Seminarie
Vad är nytt i IPCC:s rapport "Den naturvetenskapliga grunden"? 
SMHI seminarieserie klimat

 

Vilka klimatförändringar ser vi idag?

Klimatindikatorer från SMHI
SMHIs klimatindikatorer presenterar klimatparametrar som följs under lång tid. Med dessa kan du följa hur till exempel medeltemperatur, havsnivå och antal dagar med snötäcke varierat historiskt, samt om det går att urskilja en trend i utvecklingen. 
Klimatindikatorer - klimatets utveckling i Sverige

Rapport:  Observerad klimatförändring i Sverige
En fördjupad analys av utvecklingen av Sveriges klimat för temperatur, nederbörd, snödjup, vind och solstrålning. 
Observerad klimatförändring i Sverige 1860-2021

Rapport: Climate extremes for Sweden 
Beskrivning av kunskapsläget kring utvecklingen av klimatextremer i Sverige idag och i framtiden, och påverkan på samhället.
Climate extremes for Sweden

Rapporter från WMO: State of the Global Climate
Årliga sammanställningar från WMO (World Meteorological Organization) om det globala klimatet och om Europas klimat. 
State of the Global Climate
State of the Climate in Europe

 

Hur kommer framtidens klimat att bli? 

Klimatscenariotjänsten
Framtidsscenarier för klimat på länsnivå i Sverige. Prova dig fram och se resultatet av dina olika val av parametrar, utsläppscenarier och tidsperiod.
Enkel klimatscenariotjänst
Fördjupad klimatscenariotjänst

Seminarie
Vad händer med klimatet i ett regionalt perspektiv? 
SMHI seminarieserie Klimat

 

Vilka konsekvenser får klimatförändringarna för natur, samhällen och individer?

Rapporter från IPCC: Effekter, anpassning och sårbarhet
Rapporter och sammanställningar från IPCC:s sjätte kunskapsutvärdering, om effekter, anpassning och sårbarhet. Rapporterna behandlar effekterna av klimatförändringar på mänskliga och naturliga system inklusive sårbarheter, samt vilken kapacitet dessa har att anpassa sig till klimatförändringarna. Rapporten visar också på alternativ för att skapa en hållbar framtid för alla genom ett rättvist och integrerat tillvägagångssätt gällande anpassningsinsatser i alla skalor. 
Klimat i förändring 2022 - Effekter, anpassning och sårbarhet

Seminarie
Vad är nytt i IPCC:s rapport "Effekter, anpassning och sårbarhet"? 
SMHI seminarieserie Klimat

Stigande havsnivåer
Stigande havsnivåer är en effekt av ett förändrat klimat. Du kan läsa om varför haven stiger och hur vi påverkas på SMHIs sidor om Stigande havsnivåer. I SMHIs webbtjänst Framtida medelvattenstånd kan du också se beräkningar för kustkommuner i Sverige.
Stigande havsnivåer
Framtida medelvattenstånd

 

Vad görs för att hindra klimatförändringarna?

Tipps och länkar till mer information hos andra myndigheter som arbetar med frågan, bland annat naturvårdsverket och energimyndigheten. 
Det här kan du göra i klimatfrågor

Rapporter från IPCC: Att begränsa klimatförändringen
Rapporter och sammanställningar från IPCC:s sjätte kunskapsutvärdering, om att begränsa klimatförändringen. Rapporterna utvärderar kunskapsläget avseende vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter gällande begränsning av klimatförändringen.
Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen
 

Hur kan vi anpassa oss till ett förändrat klimat?

Exempelsamling med klimatanpassningsåtgärder
En samling av exempel på klimatanpassningsåtgärder som genomförts i olika delar av Sverige idag. 
Exempel på klimatanpassning

Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning
Nationella expertrådet för klimatanpassning har uppgiften att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Rapporten innehåller också framtidsbilder för klimatanpassning inom olika samhällssektorer.  
Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning 2022 (fullversion) (18,8 MB, pdf)