Miljöledning

Miljöfrågor prioriteras högt och är en integrerad del av SMHIs ledningssystem. SMHI är sedan år 2003 certifierat för sin miljöledning enligt ISO 14001.

ISO-certifikat nov 2018

Riksdagen har tilldelat SMHI uppgiften att ta fram beslutsunderlag som bidrar till en god samhällsplanering, till att minska sårbarheten i samhället och till att miljökvalitetsmålen nås. Vi har stort fokus på att både främja det nationella miljöarbete, som syftar till att Sverige ska uppfylla sina miljökvalitetsmål, och på att ständigt anpassa den egna verksamheten till minskad miljöbelastning.

Baserat på en omfattande miljöutredning har vi fastställt en miljöpolicy för SMHI. För att ständigt förbättra miljöledningssystemet revideras arbetet regelbundet både av interna och externa certifieringsorgan.

Miljöpolicy

SMHI ska möta samhällets behov av kunskap inom meteorologi och luftmiljö, hydrologi och vattenmiljö, oceanografi och havsmiljö samt klimat och klimatanpassning.

SMHI ska med sin kompetens bidra till en hållbar utveckling och att de nationella miljömålen nås. SMHI ska bidra till genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling inom ramen för sitt uppdrag.

SMHIs miljöarbete ska vara en integrerad del i verksamheten och ständigt förbättras. Verksamhetens konsekvenser för miljön ska uppmärksammas och analyseras med syfte att reducera negativ miljöpåverkan. Verksamheten ska sträva mot att bidra till positiv indirekt miljöpåverkan i samhället.

Tjänsteresor och transporter samt upphandling är de aspekter som har betydande miljöpåverkan. Tjänsteresor med flyg utgör den mest betydande miljöaspekten.

Vid planering av tjänsteresa ska alternativet resfria möten övervägas och klimat- och miljöpåverkan alltid beaktas.

Lagstiftning och samhällets övriga miljökrav ska uppfyllas och intressenters motiverade krav inom miljöområdet ska tillfredsställas.

Vid upphandling av varor och tjänster ska klimat- och miljöpåverkan beaktas.

SMHIs interna arbete ska präglas av miljöhänsyn där ersättning av miljöfarliga ämnen, sparsamhet med resurser och kretsloppstänkande är kännetecken. Aktivt arbete ska kontinuerligt leda till minskade koldioxidutsläpp.

Miljöarbetet ska finnas dokumenterat och vara tillgängligt för intressenter inom och utom institutet.

SMHIs miljöledningssystem ska vara certifierat enligt ISO 14001.

Miljömål 2024

  • Minskade utsläpp från tjänsteresor
  • Minskade utsläpp från tjänsteresor, transporter och energianvändning
  • Minskad direkt miljöpåverkan