Miljöledning

Miljöfrågor prioriteras högt och är en integrerad del av SMHIs ledningssystem. SMHI är sedan år 2003 certifierat för sin miljöledning enligt ISO 14001.

ISO-certifikat nov 2018

Riksdagen har tilldelat SMHI uppgiften att ta fram beslutsunderlag som bidrar till en god samhällsplanering, till att minska sårbarheten i samhället och till att miljökvalitetsmålen nås. Vi har stort fokus på att både främja det nationella miljöarbete, som syftar till att Sverige ska uppfylla sina miljökvalitetsmål, och på att ständigt anpassa den egna verksamheten till minskad miljöbelastning.

Baserat på en omfattande miljöutredning har vi fastställt en miljöpolicy för SMHI. För att ständigt förbättra miljöledningssystemet revideras arbetet regelbundet både av interna och externa certifieringsorgan.

SMHIs miljöledningsrapport 2020 (426 kB, pdf)

Miljöpolicy

SMHI ska bidra till en hållbar utveckling genom att med sin kompetens inom klimat- och miljöområdet vara en resurs i samhället och vara ett föredöme.

SMHIs miljöarbete ska vara en integrerad del i verksamheten och ständigt förbättras. Verksamhetens konsekvenser för miljön ska uppmärksammas och analyseras med syfte att reducera negativ inverkan. Verksamhetens resultat ska sträva mot att bidra till positiva indirekta miljöaspekter i samhället.

Lagstiftning och samhällets övriga miljökrav ska uppfyllas och intressenters efterfrågan inom miljöområdet ska tillfredsställas.

Medarbetarna erbjuds en kunskapsbas som möjliggör att miljöaspekter beaktas i det dagliga arbetet. Medarbetarnas aktiva engagemang i miljöarbetet ska uppmuntras.

Vid upphandling av varor och tjänster ska miljöpåverkan beaktas med prioritet.

Vid planering av tjänsteresa ska alternativet resfria möten övervägas och miljöpåverkan alltid beaktas.

SMHIs interna arbete ska präglas av miljöhänsyn där ersättning av miljöfarliga ämnen, sparsamhet med resurser och kretsloppstänkande är kännetecken. Aktivt arbete ska kontinuerligt leda till minskade koldioxidutsläpp. 

Miljöarbetet ska finnas dokumenterat och vara tillgängligt för alla intressenter inom och utom institutet.

SMHIs miljöledningssystem ska vara certifierat enligt ISO 14001.

Miljömål

  • SMHI ska minska utsläppen av koldioxid från verksamheten.
  • SMHI ska utveckla arbetssättet för att ställa miljökrav i inköp.
  • SMHI ska ha miljöanpassade kontor.
  • SMHIs arbete med Agenda 2030 ska synliggöras.