Utsläppsinventeringar

Ibland kan det behövas mer detaljerade utredningar för att skapa bättre förståelse runt enskilda utsläppstyper. Utsläpp från småskalig vedeldning kan exempelvis ha stora effekter i mindre tätorter och villakvarter som i övrigt har ren luft. Och sjöfarten kan på liknande sätt ha stor påverkan såväl i närområdet runt enskilda hamnar eller farleder som på regional skala.

SMHI har som partner i SMED-konsortiet (Svenska MiljöEmissionsdata)  stor vana av utsläppsberäkningar både på lokal och regional skala. Ibland räcker inte de nationella emissionsdatabaserna till. Då kan det finnas behov av en mer detaljerad emissionsinventering med möjlighet till spridningsberäkningar för att studera utsläppens påverkan på närmiljön.

Påverkan från småskalig vedeldning

Utsläppen från småskalig vedeldning, där hushåll eldar för värme eller trivsel, är ett problem som de senaste åren fått större uppmärksamhet. Dessa utsläpp av bland annat benso(a)pyren och partiklar sker ofta utanför stadskärnorna och kan ha stor påverkan på hälsa och miljö i närområdet.

Våra experter har erfarenhet från flera större utredningar relaterade till utsläpp från småskalig vedeldning. Vi har bland annat på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en nationell kartläggning där halterna av benso(a)pyren från vedeldning beräknats i alla Sveriges kommuner.

Om du för din kommun bedömer att ytterligare uppföljning behövs så erbjuder vi mer detaljerade undersökningar.

Påverkan från sjöfart

Sjöfarten är en av de största utsläppskällorna till luftföroreningar och växthusgaser, och det är därför viktigt att studera dess påverkan på både miljö, hälsa och klimat. Våra beräkningar kan användas för miljökonsekvensbeskrivningar för enskilda hamnar eller större kustområden, göra jämförelser mellan utsläppsscenarion eller förbättra statistiken till regionala eller nationella emissionsinventeringar.

Geografisk fördelning av NOx-emissioner i södre Östersjön och Västerhavet 2018
Utsläpp modellerade med Shipair av NOx (kväveoxider) från sjöfarten i södra Östersjön och Västerhavet under 2018. Förstora Bild

För dessa beräkningar använder vi Shipair, som baserar beräkningarna på fartygens GPS-positioner, vilka samlas in automatiskt i systemet via AIS (Automatic Identification System). Fartygspositionerna finns lagrade i Shipairs databas med en tidsupplösning på fem minuter, och noggrannheten från GPS-positionerna är på bara ett tiotals meter. Det är på så sätt möjligt att studera effekten till och med från enskilda fartyg.

I Shipair kombineras sedan för varje fartyg de insamlade positionerna med detaljerad data över exempelvis fartygstyp, motorns typ, ålder och varvtal, för att i varje ögonblick beräkna dess bränsleförbrukning och utsläpp.

Påverkan från andra utsläppskällor

Kontakta oss även gärna om du är intresserad av andra utsläppskällor.