Seatrack - Högupplösta oljedriftprognoser

Olyckor och illegala dumpningar kan leda till att olja och andra föroreningar sprids i våra vatten. Det högupplösta systemet Seatrack vänder sig till industrier, vattenvårdsförbund och kommuner som behöver bedöma riskerna för vattentäkter och andra känsliga områden, bekämpa oljespill och utbilda personal.

Seatrack är ett system för beräkning och presentation av olika ämnens och föremåls spridning i sjöar och vattendrag, och används för bland annat riskanalys, skyddszoner och operativ olje- eller utsläppsbekämpning.

I samband med bekämpning av förorenande utsläpp är det av stor vikt att kunna förutsäga hur ett visst utsläpp kommer att spridas. För detta ändamål har vi utvecklat webbsystemet Seatrack som bygger på lång erfarenhet av strömningsmodeller och simulering av spridning i insjöar och kustområden.

Ett verktyg med många möjligheter

Seatrack har applicerats på svenska vattenområden både på regional och lokal nivå. Systemet används för närvarande vid riskanalys för vattentäkter, inom operativ oljebekämpning och som ett utbildningsverktyg.

  • Tidiga varningar vid olika typer av miljöfarliga utsläpp i vatten
  • Beräkning och prognostisering av spridningsområde vid förorening av vatten
  • Spårning av utsläppskällan till vattenföroreningen
  • Hanterar olika typer av petroleumprodukter, algblomning och föremål
  • Lättanvänt användargränssnitt med standardiserade kartverktyg samt hög kompatibilitet med annan GIS-baserad data
  • Underlag till miljökonsekvensbeskrivningar

Skräddarsytt för dina behov

Du har möjlighet att få Seatrack skräddarsytt för ett specifikt område med en hög upplösning och detaljrikedom. Detta tas fram i nära dialog mellan oss för att tillgodose dina önskemål.

Systemet är snabbt och dessutom mycket lättanvänt, då det utvecklas i samarbete med användarna och förbättras kontinuerligt utifrån ny teknik. Du behöver bara ange utsläppets position, typ, djup och mängd, så simulerar Seatrack hur föroreningen kommer att spridas.

Presentation av resultat

Resultatet i form av en prognos över hur utsläppet kan komma att spridas, presenteras på en karta som åskådliggör ämnets rörelser och koncentrationer.
 
Förloppet kan även animeras och via olika menyval kan användaren få närmare information om utsläppets egenskaper vid olika tidpunkter, både grafiskt och i tabellform. Detta kan sedan sparas, skrivas ut eller exporteras.

Seatrack brofjorden
Raffinaderiet Preemraff i Lysekil använder Seatrack för att beräkna vart olja, som kommer ut av misstag, tar vägen och för att snabbt kunna vidta åtgärder. På kartan ses Brofjorden och ett hypotetiskt oljeutsläpp. Förstora Bild