Klimatindikator - max-/mintemperatur

Liksom för medeltemperaturen visar även maximitemperaturen och minimitemperaturen en stigande trend. Intressant att notera är att minimitemperaturen i allmänhet har ökat mer än maximitemperaturen. En effekt av en stigande minimitemperatur är exempelvis att frekvensen nattfroster under sommarhalvåret bör minska.

Kommentar till resultaten

I stora drag visar både maximitemperaturen och minimitemperaturen samma mönster som medeltemperaturen. Det vill säga år och årstider med hög medeltemperatur har i allmänhet även haft hög maximitemperatur och minimitemperatur, och vice versa för kalla år och årstider.

På årlig basis har både maximitemperaturen och minimitemperaturen stigit omkring två grader sedan slutet av 1800-talet.

Olika årstider

Både maximitemperaturen och minimitemperaturen har ökat under samtliga fyra årstider.

För maximitemperaturen återfinns den största ökningen under våren med cirka två grader jämfört med slutet av 1800-talet.

Minimitemperaturen uppvisar en ökning med cirka två grader under samtliga årstider, allra mest under hösten och vintern med drygt två grader.

Varför är klimatindikatorn max-/mintemperatur viktig?

Maximitemperaturer och minimitemperaturer ger en mer detaljerad beskrivning av temperaturförhållandena än vad enbart månadsmedeltemperaturen ger.

En högre maximitemperatur kan framför allt under sommaren orsaka påfrestningar i samband med långvariga värmeböljor.

Sommartid är även minimitemperaturen mycket viktig ur hälsosynpunkt eftersom alltför hög temperatur under natten försvårar kroppens återhämtning.

En högre minimitemperatur kan innebära färre tillfällen med frost under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret kan växlingar mellan plusgrader och minusgrader innebära ökad risk för halka med mera.

Hur har klimatindikatorn max-/mintemperatur beräknats?

De årliga maximi- respektive minimitemperaturerna i diagrammet baserar sig på observationer sedan år 1882. Det innebär en cirka 20 år senare start än för klimatindikatorn temperatur. Detta eftersom maximi- och minimitermometrar inte fanns i någon större utsträckning under de första årtiondena med rikstäckande observationer.

Genom åren har många stationer bytt instrumentering och mätmetoder och kanske även flyttats till annan plats. För att temperaturserien ska kunna betraktas som att den hela tiden vore uppmätt på en och samma plats med samma instrument och metod, har tidsserien homogeniserats. Det betyder att man tagit hänsyn till skillnader som kan uppstå då man byter instrument, mätmetod eller flyttar mätplatsen. Data har rättats för rena felaktigheter och saknade data har fyllts i.

För att beräkna klimatindikatorn max-/mintemperatur har vi gjort ett medelvärde av cirka 420 tidsserier.

Framtida utveckling av max-/mintemperaturer

Både maximitemperaturerna och minimitemperaturerna i Sverige förväntas fortsätta att öka på samma sätt som medeltemperaturen. I slutet av seklet kan maximi- och minimitemperaturerna komma att vara 2–6 °C högre än under perioden 1961–1990, beroende på hur mycket utsläppen av växthusgaser fortsätter.

Maximi- och minimitemperaturerna beräknas öka under alla årstider, men mest i norra Sverige på vintern. Vintern är också den årstid då variationen mellan enskilda år är som störst. Det betyder att vi även i framtiden kommer att uppleva vintrar som både är betydligt varmare och kallare än medelklimatet.