Klimatindikatorer

Vi står sannolikt inför en dramatisk förändring av klimatet på jorden och det kommer att påverka vårt samhälle på olika sätt. Därför finns det ett behov att löpande följa förändringarna i klimatet. SMHI har tagit fram ett antal klimatindikatorer för detta ändamål.

Klimatindikatorerna är olika mått som används för att visa förändringar eller på ett enkelt sätt göra ganska komplexa fenomen tydliga. I vissa fall kan indikatorn fungera som en varningssignal. Indikatorerna kan användas i ett större sammanhang, till exempel vid jämförelser med andra länders indikatorer eller andra klimatanalyser.

De kan även användas för att studera förändringar över tiden och i rummet. Vanliga mått är års- säsongs- eller månadsvärden av olika parametrar som beskriver klimatet. Det är av största vikt att de indikatorer som används är homogena (likformiga och jämförbara) över tiden och helst även i rummet.

När det gäller indikatorer för klimatet ställs stora krav på tillgång till långa serier eftersom förändringarna ofta sker relativt långsamt och bakgrundsbruset (den naturliga variationen) är betydande.

SMHI har, som ett första steg, tagit fram indikatorer (se lista i högerspalten).

Klimatindikator årsmedeltemperatur
Röda staplar visar högre och blå visar lägre temperaturer än medelvärdet för normalperioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Förstora Bild

Indikatorerna kan analyseras och sättas in i ett större sammanhang med analyser av samvariation av indikatorer, jämförelser med andra länders indikatorer och med beskrivning av storskaliga strömningsmönster och dess variation/förändring över tiden.

Jämförelser kan också göras med de resultat från de modeller som tagits fram för att beskriva klimatsystemet.