Begära ut allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos SMHI (2 kap. tryckfrihetsförordningen [1949:105]). De flesta handlingar som kommer in till eller upprättas av SMHI är allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. En sekretessprövning görs med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i varje enskilt fall innan en handling lämnas ut.

Att ta del av allmänna handlingar

Om du vill ta del av en allmän handling kan du kontakta SMHIs registratur via e-post. När någon begär att få ta del av en allmän handling ska begäran prövas genast eller så snart det kan ske. Om det dröjer innan vi lämnar ut en allmän handling kan det bero på att vi måste pröva om uppgifterna i handlingen är hemliga enligt någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

Skicka e-post till SMHIs registrator på registrator@smhi.se

Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar

Förutsatt att handlingarna inte omfattas av sekretess har du rätt att kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar i SMHIs lokaler.

Enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen har den som önskar ta del av en allmän handling även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen, om den får lämnas ut. Myndigheter är inte skyldiga att lämna ut handlingar elektroniskt. SMHI försöker dock i möjligaste mån tillgodose önskemål om att kopior av allmänna handlingar ska skickas elektroniskt och tar då, på samma sätt som för kopia av allmän handling på papper, ut en avgift. Vid bedömningen av om en allmän handling kan lämnas ut elektroniskt beaktas bl.a. i vilken utsträckning handlingen innehåller personuppgifter. 

Avgiften för att få ut en handling från SMHI beror på hur omfattande handlingen är och hur man önskar få den levererad. Avgiften faktureras.

Gällande taxor

Kostnaden för papperskopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften för elektroniska handlingar har SMHI beslutat med stöd av 4 § 8 p. avgiftsförordningen och fastställt i SMHIs Datapolicy. 

Papperskopior

  • De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor, de därefter följande sidorna kostar 2 kronor för varje sida.
  • Eventuella kostnader för porto tillkommer.
  • För statliga myndigheter utgår inga avgifter.

Elektroniska handlingar

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan skickas med e-post. Vid beställning av en sådan handling utgår avgift enligt följande.

  • De första 9 handlingarna/filerna är gratis, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kr styck.
  • För material som måste skannas utgår avgift enligt följande.
  • De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.
  • För statliga myndigheter utgår inga avgifter.

Anonymitet

En myndighet får inte efterforska vem som begär att få del av allmänna handlingar eller vilket syfte du har med din begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut.

Bestämmelsen innebär att var och en ofta har rätt att ta del av alla offentliga handlingar hos en myndighet utan att behöva uppge vem han eller hon är eller vad handlingen ska användas till. Om du däremot röjer din identitet i din begäran, till exempel i e-posten är du inte längre anonym.

SMHIs hantering av personuppgifter