Forskning för god tillgång till vatten av bra kvalitet

I ett hållbart samhälle är det viktigt med god tillgång till vatten av bra kvalitet, bland annat för vattenuttag, dricksvattenförsörjning samt jord- och skogsbruk. SMHI forskar för att öka kunskapen om de processer som påverkar vattentillgången och vattenkvaliteten. 

I ett hållbart samhälle är det viktigt med god tillgång till vatten av bra kvalitet, till exempel för vattenuttag, dricksvattenförsörjning samt jord- och skogsbruk. Svensk vattenförvaltning arbetar för att uppfylla de svenska miljömålen, EU:s ramdirektiv för vatten och ytterst för att uppnå god vattenkvalitet i enlighet med FN:s Agenda 2030 mål 6: Rent vatten och sanitet för alla.

Tvättar händer i rinnande vatten
I ett hållbart samhälle är det viktigt med god tillgång till vatten av bra kvalitet, bland annat för vattenuttag, dricksvattenförsörjning samt jord- och skogsbruk

SMHI forskar för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart vattenbruk genom att skapa beslutsunderlag som ger utrymme för både samhälls- och naturintressen, trots att dessa kan vara motstridiga. Vår forskning möjliggör också att samhället kan minska Östersjöns miljöproblem genom olika åtgärdsalternativ på land för att minska belastning från näringsämnen och därmed övergödningen i Östersjön, samt att minska transporten av föroreningar till havet. 

Med de hydrologiska beräkningssystemen kan forskare undersöka effekterna av till exempel regleringar (vid dammar), vattenuttag (till exempel i städer eller industri) och förändrad markanvändning (inom skogs- och jordbruk). Beräkningar görs även för olika åtgärdsprogram för bättre vattenkvalitet och för att undersöka och skala upp lokala förändringar till nationell- eller regional skala, till exempel för hela området kring Östersjön.

De hydrologiska modellerna räknar på transport av kväve- och fosfor som påverkar övergödning, organiskt kol som påverkar brunifiering av dricksvatten, smittoämnen som kan göra dricksvatten otjänligt och sediment som täpper till dammar.

Forskningsfokus: Modellering av vattenkvalitet