Vägledning för indikatorer

Att studera framtiden är svårt oavsett vilka aspekter det gäller. Framtidens klimat beror på flera olika processer. Det är därför inte lätt att ge svar på alla frågor om framtidens klimat. 

Det är otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt upp atmosfären, havet och landområdena. Omfattande och snabba förändringar har inträffat i atmosfären, havet, kryosfären och biosfären.

Med kraftfulla utsläppsminskningar minskar behovet av klimatanpassning. Vi kan minska vår klimatpåverkan och lindra effekterna av klimatförändringen. Det finns kunskap, tekniker och underlag för att minska utsläppen och därmed klimatförändringens omfattning. Möjligheter att påverka finns i hela samhället - såväl i politiken som i näringslivet och hos enskilda individer.

Alla berörs av att klimatet förändras

Effekter syns redan idag på alla kontinenter och i världshaven, på olika sätt. Högre temperaturer, högre havsnivå, längre värmeböljor, torka och fler översvämningar är exempel, liksom en förändrad tillgång till dricksvatten och livsmedel. De människor, samhällen och näringar som redan är mest sårbara är de som påverkas allra mest. 

I ett lokalt perspektiv visar SMHIs beräkningar att klimatförändringarna förstärker effekterna av övergödning i Östersjön. Det finns dock ändå en möjlighet att minska Östersjöns problem med algblomningar och syrebrist genom att fortsätta minska utsläppen av näringsämnen till Östersjön. Isutbredningen i Östersjön varierar mycket från år till år. Även i framtiden kommer det att finnas is i Norra Östersjön, men sannolikheten för extrema isvintrar har minskat under de senaste 100 åren och kommer även att fortsätta minska i framtiden.

Parallellt med arbetet att minska klimatpåverkan måste vi anpassa samhället till nuvarande och framtida klimat, till exempel för att hantera stigande havsnivåer, värmeböljor och skyfall. Effekterna av ett förändrat klimat i andra delar av världen påverkar även Sverige. Det behöver vi planera för. Åtgärder för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan kompletterar varandra, är beroende av varandra och bör samordnas i så hög utsträckning som möjligt.

Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att minska samhällets sårbarhet men också att ta vara på positiva effekter av klimatförändringen. Klimatanpassning måste göras i hela samhällsplaneringen, är mest effektiv om den integreras med andra processer i samhället och förutsätter samverkan mellan olika aktörer. Åtgärder för klimatanpassning kan vara fysiska, ekonomiska, ekosystembaserade, informativa, organisatoriska, juridiska och analyserande.

I planering av dagens och  framtidens samhälle är det viktigt att ta hänsyn till hur verksamheter och näringar påverkas av både dagens och framtidens klimat. När klimatscenarier ska användas för klimatanpassning är det viktigt att tänka på tidsperspektivet för den verksamhet som ska anpassas. Vi behöver ta hänsyn till långsamma klimatförlopp såväl som extrema väderhändelser. 

I ett kort tidsperspektiv är de naturliga variationerna ofta större än klimatförändringen. I ett längre perspektiv kan klimatförändringen vara den dominerande faktorn. Extremer förändras inte på samma sätt som medelvärden. Klimatförändringen är inte heller jämnt fördelad över året, vilket betyder att det är viktigt att fundera på vilka aspekter av klimatet som påverkar mest.  

Vid bedömning av framtida klimatförändringar, riskvärdering och planering av anpassningsåtgärder bör det framtida klimatet analyseras utifrån flera olika utsläppsscenarier, och flera möjliga utfall utifrån dessa bör beaktas. Alla som arbetar med klimatanpassning måste förhålla sig till det faktum att det finns olika scenarier för framtiden.

Anpassningsåtgärder måste utformas på ett sådant sätt att de kan justeras i takt med att vår kunskap om framtidens klimat förändras. 
Att säga exakt hur stor klimatförändringen blir är inte möjligt. Inte heller är det möjligt att säga hur den blir på en viss plats vid en viss tidpunkt. Möjligheten att beskriva framtidens klimat begränsas av att vi inte vi framtidens utsläpp av växthusgaser, något som styrs av samhällsutvecklingen. För den som på olika sätt använder information från klimatscenarier i till exempel beslutsunderlag, planering eller modellering, men som kanske inte har någon djupgående kunskap om klimatsystemet rekommenderas rapporten ”Säkert och osäkert i klimatscenarierna”.