Klimatindikator - nederbörd

Klimatindikatorn för nederbörd är baserad på mätningar vid 87 stationer sedan år 1860. Beroende på avsaknaden av stationer i de nederbördsrikaste delarna av fjällen ligger värdena något lägre än ett för landet rättvisande medelvärde.

Utifrån de utjämnade värdena ser man att nederbörden var lägre än 600 mm fram till omkring 1920. Under perioden 1920 fram till ungefär 1980 låg nederbörden kring 600 mm. Därefter har nederbörden ökat. Det är numera sällsynt med värden under 600 mm.

Årsmedelnederbörd

Medelårsnederbörd för Sverige för 87 stationer från år 1860. En viss ökning kan skönjas.
Årsmedelnederbörd för Sverige för 87 stationer från år 1860. Den svarta kurvan visar ungefär ett tio-årigt löpande medelvärde. En viss ökning kan skönjas. Förstora Bild

Nederbörd under vintern

Medelnederbörd under vintermånaderna sedan 1860.
Medelnederbörd under december, januari och februari. Förstora Bild

Nederbörd under våren

Medelnederbörd under vårmånaderna sedan 1860.
Medelnederbörd under mars, april, maj. Förstora Bild

Nederbörd under sommaren

Medelnederbörd under sommarmånaderna sedan 1860.
Medelnederbörd under sommaren juni, juli och augusti. Förstora Bild

Nederbörd under hösten

Medelnederbörd under höstmånaderna sedan 1860.
Medelnederbörd under september, oktober, november. Förstora Bild

Nederbörd – så blir framtiden

Nederbörden i Sverige förväntas öka. I slutet av seklet kommer årsmedelnederbörden att vara 20-60% högre än i perioden 1961-1990, beroende på vilket scenario som används.

Nederbörden beräknas öka under alla årstider, men mest under vintern. Den största ökningen ser ut att ske i norra Sverige. På sommaren i södra Sverige är ökningen liten. Här visar ungefär hälften av klimatmodellsimuleringarna ökande nederbörd och hälften minskande nederbörd, vilket är ett tecken på att förändringen är nära noll.

Nederbörden varierar mycket från år till år och från årstid till årstid. Det gör att spannet för möjliga utvecklingar i framtiden blir brett. För alla årstider finns det enskilda klimatmodellsimuleringar som ger ingen eller liten nederbördsökning vid slutet av seklet.

 Mer om .