Forskning för ett hållbart samhälle

SMHIs forskning och utveckling bidrar till att minska sårbarheten i samhället från väder, vatten och klimat både till vardags och vid extrema förhållanden. Utifrån vår kunskap kan olika samhällsaktörer planera sin verksamhet på kort och lång sikt, i städer, på landsbygd, i jord- och skogsbruk samt för transporter på land, vatten och i luften. Vi bidrar även med underlag för energiomställningen för att skapa ett hållbart samhälle idag och i framtiden.

Varje dag påverkas vi av väder, vatten och klimat. Samhället bygger till stora delar på och är anpassat till de förutsättningar som råder idag. Men ibland utsätts vi för extrema händelser med stor samhällspåverkan. Det kan vara plötsliga skyfall som leder till översvämningar som hotar viktig infrastruktur i staden eller stormar som leder till strömavbrott och översvämning från havet. Det kan också vara värmeböljor som är påfrestande för människors hälsa eller långvarig torka som utmanar jord- och skogsbruk och dricksvattenförsörjning. Genom vår forskning vet vi att klimatet förändras och att de extrema händelserna kommer att öka.

Regnvatten som rinner ner i brunn
Samhället påverkas av väder, vatten och klimat. SMHI forskar och utvecklar system som förutser väderutvecklingen och hjälper samhället att förbereda sig för de förändringar och extrema händelser som inträffar redan idag och som kommer att bli vanligare i ett förändrat klimat.

För att möta förändringen behöver samhället anpassa sig till nya förutsättningar i vardagen och till nya extrema händelser. SMHIs forskning och utveckling bidrar med värdefull kunskap och underlag för den klimatanpassning som redan har påbörjats i samhället och en omställning inom energi- och transportsektorerna.

Vår forskning för att skapa ett hållbart samhälle bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen, de globala målen i FN:s Agenda 2030 och Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Forskning, observationer och modeller ger ny kunskap

Vi forskar och utvecklar avancerade beräkningsmodeller som beskriver atmosfär, vatten, hav, land och is och samspelen däremellan. Modellerna använder olika typer av observationer, radar- och satellitdata för att göra alltifrån väderprognoser för de kommande timmarna till beräkningar av hur klimatet kommer att förändras detta århundrade.

Vi sammanställer och förädlar observationsdata i kvalitetsgranskade datamängder. Vi utvecklar metoder för att få ut mer information ur äldre observationer genom att kombinera dessa med modelldata från våra moderna prognosmodeller i så kallade återanalyser. Detta ger mycket användbar information om historiskt väder, vatten och klimat under en tid då observationerna var färre i både tid och rum. Materialet används av forskare världen över.

Energiomställning och en förändring mot energieffektivare transporter ställer krav på nya typer av beslutsunderlag. Genom vår tillämpade forskning kan vi bidra med utvecklade prognoser anpassade för vindkraft och solenergi till stöd för producenter och energiberäkning. Vår forskning undersöker också klimat- och miljöpåverkan från transporter, t ex genom beräkning och optimering av flygrutter och utsläpp från biobränslen inom luftfart.

Användaren i fokus för största samhällsnytta

Vår forskning och utveckling sker både i nationella och i internationella projekt tillsammans med universitet och systerinstitut i Norden, Europa och övriga världen. I våra projekt medverkar ofta användare på till exempel kommuner, länsstyrelser eller inom olika samhällssektorer för att resultaten ska förmedlar den senaste kunskapen och samtidigt vara praktiskt användbara i samhället. Tillsammans med användarna utvecklar vi forskningen och vår egen kunskap om samhällets behov, så att vi kan skapa största möjliga samhällsnytta.

Våra resultat presenterar vi ofta i webbtjänster som förädlar stora mängder data till olika typer av indikatorer som är lättare att använda för samhällsplanering och till grund för beslut.