Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över underrättelse - tillstånd till utrivning av Almbro grunddamm i Örebro kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/115/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 26 juli 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över anmälan om vattenverksamhet för avlägsna vandringshinder på fastigheten Hörby 42:14, Hörby kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/1544/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Skåne
Besvarad datum: 20 juli 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd om etablering av algodlingar i Mollöfjorden och södra Hakefjorden

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/1295/14.1
Departement/Myndighet : Kobb AB
Besvarad datum: 30 juni 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över - Förfrågan om ansökan om tillstånd enligt miljöbalken behöver kompletteras innan den kungörs

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/1410/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarnas län
Besvarad datum: 29 juni 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsunderlag inför ansökan om ändringstillstånd för koldioxidinfångningsanlägg-ning, CCU, vid bolagets verksamhet i Uppsala

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/1278/14.1
Departement/Myndighet : Vattenfall AB
Besvarad datum: 28 juni 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om vattenverksamhet Johannisborgsförbindelsen, bro över Motala ström

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022&1347/10.1
Departement/Myndighet : Norrköpings kommun
Besvarad datum: 28 juni 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över samverkan - Nulägesbeskrivning över Kungsbackaåns avrinningsområde

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/1342/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Västra Götaland
Besvarad datum: 27 juni 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd enligt miljöbalken för ansökan om utökat miljötillstånd, Kronfågel AB

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/1139/10.1
Departement/Myndighet : NIRA
Besvarad datum: 16 juni 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådshandling inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet m.m. vid anläggande och drift av bergrumsgarage, Stockholms stad

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/1258/14.1
Departement/Myndighet : Sweco Sverige AB
Besvarad datum: 16 juni 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över anmälan om vattenverksamhet – restaurering av våtmark på fastigheten Kristinehov 1:1, Tomelilla kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/1369/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Skåne
Besvarad datum: 16 juni 2022
Senast uppdaterad: