Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över remiss Anmälan om vattenverksamhet i Råcksta Å

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2024/307/5.4.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Södermanlands län
Besvarad datum: 16 februari 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till täkt av torv samt till vattenverksamhet på fastigheterna Fägrida 1:6 och 1:13 i Jönköpings kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2024/169/5.4.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 14 februari 2024
Senast uppdaterad:

Statement regarding the Polish transboundary consultation pursuant to Articles 4 and 5 of the Espoo Convention on the planned project titled 'Offshore Wind Farm OWF Bałtyk I'

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/258/5.4.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 12 februari 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över - Avgränsningssamråd Forsby kraftverk

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/129/5.4.1
Departement/Myndighet : Vattenbyggnad i Sverige AB
Besvarad datum: 12 februari 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över underrättelse gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vissa verksamheter och åtgärder vid Kärnbränsleförvaret i Forsmark, Östhammars kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/1890/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 9 februari 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över underrättelse gällande tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/1889/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 9 februari 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över undersökningssamråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för uttag av vatten från Bettorpskanalen m.m.

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/2618/14.1
Departement/Myndighet : Tobias Knutsson
Besvarad datum: 9 februari 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över – Underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Finland gällande planer på havsbaserad vindkraftspark i finsk ekonomisk zon kallad ”Vågskär”

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/273/5.4.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 8 februari 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över avgränsningssamråd enligt miljöbalken – Ansökan om miljötillstånd för etablering av ny anläggning för dataservicetjänster i Verksmon, Östersund kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2024/140/5.4.1
Departement/Myndighet : Sweco Sverige AB
Besvarad datum: 7 februari 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan om tillstånd till brytning av vanadinhaltig magnetitmalm i dagbrott, samt anläggande av ett anrikningsverk med tillhörande sandmagasin, vid Brickagruvan i Hudiksvall kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2334/10.1
Departement/Myndighet : Svea Hovrätt
Besvarad datum: 7 februari 2024
Senast uppdaterad: