Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över underrättelse avseende Nord-Koster 1:48 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/772/10.1
Departement/Myndighet : Strömstads kommun
Besvarad datum: 15 april 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd om nytt Miljötillstånd för Djupadals avloppsreningsverk, Sävsjö kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/136/14.1
Departement/Myndighet : Njudung Energi Sävsjö AB
Besvarad datum: 8 april 2021
Senast uppdaterad:

Remissförslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/15/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 8 april 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsremiss för ombyggnad av Väg E18, delen trafikplats Jakobsberg–trafikplats Hjulsta i Stockholm Stad och Järfälla kommun, Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/582/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 31 mars 2021
Senast uppdaterad:

Notifikation om optimeret designforslag fra Gaz-System S.A. vedr. Baltic Pipe gasrørledningen i Østersøen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/364/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 24 mars 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/2269/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 22 mars 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över skriftligt samråd enligt 6 kap MB gällande tillståndsansökan Natura 2000 för solcellsanläggning på ön Nidingen, Kungsbacka kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/426/14.1
Departement/Myndighet : Statens fastighetsverk
Besvarad datum: 17 mars 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss gällande Havs- och vatten-myndighetens förslag till vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/2268/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 16 mars 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över underlag för samråd för vattenverksamheter i Skeppsbron och södra delen av Munksjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/90/14.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige AB
Besvarad datum: 5 februari 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över promemoria Kommunikationstjänsten SGSI – utvidgad användarkrets och förtydligande av MSB:s uppdrag

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/2344/10.1
Departement/Myndighet : Justitiedepartementet
Besvarad datum: 25 januari 2021
Senast uppdaterad: