Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/707/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 2 april 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan tillstånd vattenverksamhet, ökat uttag ur Strömmen till bevattningsdamm, Södra Gärdslösa 8:1 samt Övra Bägby 3:3, Kalmar län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/572/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 2 april 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Trafikverkets ansökan om åtgärder vid befintlig bro – Täljeån, Örebro kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/548/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 27 mars 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samrådsremiss för Ostlänken, delen Klinga – Bäckeby i Norrköpings kommun, Östergötlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/874/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 27 mars 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över ombyggnad av väg 86 delen Silje - Kovland i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/360/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 18 mars 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss underhålsarbete på bro Emsfors

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/529/14.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige AB
Besvarad datum: 17 mars 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över information om samråd för anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund i Skåne län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/450/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 13 mars 2020
Senast uppdaterad:

Remiss - Förslag till rapportering enligt artikel 10 i Nitratdirektivet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/378/10.1
Departement/Myndighet : Jordbruksverket
Besvarad datum: 11 mars 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över kungörelse gällande granskning av förslag till ny kommuntäckande översiktsplan för Härjedalens kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1197/10.1
Departement/Myndighet : Härjedalens kommun
Besvarad datum: 6 mars 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan om tillstånd till vattenuttag ur Säfssjön, Kottsjön och Solbergstjärn med anläggningsdelar inom Gullspångsälvens avrinningsområde i Ludvika kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/309/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 6 mars 2020
Senast uppdaterad: