Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över samråd gällande anläggning av järnväg i form av ombyggnation av Klippans bangård, byggande av mötesspår på Skånebanan delen Klippan-Söndraby, Klippans kommun, Skåne län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/2139/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 14 maj 2024
Senast uppdaterad:

Underrättelse från Tyskland gällande planerad havsbaserad vindkraft med projektnamn "Area O-2.2"

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2024/1135/5.4.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 7 maj 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över underrättelse - tillstånd enligt miljöbalken till vissa verksamheter och åtgärder vid Kärnbränsleförvaret i Forsmark, Östhammars kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/1890/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 7 maj 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över underrättelse - tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/1889/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 7 maj 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsremiss för Järnvägsplan Ostkustbanan Gävle-Kringlan delen Tolvforsskogen-Kringlan, Gävle kommun, Gävleborgs län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2024/998/5.4.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 3 maj 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd inför ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet i Skövde

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2024/915/5.4.1
Departement/Myndighet : Structor
Besvarad datum: 2 maj 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över - Remiss gällande restaurering av vattendrag i Ytteråns vattensystem

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2024/1012/5.4.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Jämtlands län
Besvarad datum: 2 maj 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samråd inför ansökan om tillstånd för återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål, Flyinge 22:36 och Flyinge 22:55, Lunds kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2024/1047/5.4.1
Departement/Myndighet : Ramboll Sweden AB
Besvarad datum: 30 april 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över – Kompletterande avgränsningssamråd inför ansökan om Natura 2000 – havsbaserade vindkraftsparken Herkules

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2024/929/5.4.1
Departement/Myndighet : Eolus AB
Besvarad datum: 30 april 2024
Senast uppdaterad:

Yttrande över – kompletterande avgränsningssamråd inför ansökan om Natura 2000 – havsbaserade vindkraftsparken Skidbladner

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2024/928/5.4.1
Departement/Myndighet : Eolus Vind AB
Besvarad datum: 30 april 2024
Senast uppdaterad: