Klimatanpassningsplan

Det kan behövas stöd för att ta fram en klimatanpassningsplan, eller integrera klimatanpassning i olika styrdokument. SMHI kan hjälpa er med de olika delarna av processen.

Många verksamheter rustar sig för att möta klimatets utmaningar, idag och för framtiden. Kommuner, företag och andra organisationer arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan genom exempelvis energieffektivisering, förnybar energi och hållbara transporter. Detta räcker dock inte. Verksamheter måste också anpassas till  de variationer i klimatet som finns idag och de förändringar som kan ses för framtiden.

Planera klimatanpassning

För att klimatanpassa verksamheter i kommuner eller andra organisationer krävs kunskap om hur klimatet varierar idag och hur det kan förändras i framtiden. Denna kunskap behöver kopplas till hur de olika verksamheterna är organiserade och hur de påverkas av klimatet och dess variationer, inklusive extrema väderförhållanden.

En klimatanpassningsstrategi eller något annat styrdokument för klimatanpassning är en bra grund för att möta framtiden.

Kontakta oss för att få hjälp i processen. 

SMHI erbjuder stöd

Arbetet bedrivs företrädesvis iterativt, så resultaten från de olika stegen i processen stäms av med kunden kontinuerligt. Föreläsningar, arbetsmöten och workshops med berörda handläggare kan ingå som en del i arbetet.

Vi kan erbjuda stöd under hela eller delar av processen. Vi är också en hjälp för att ta fram de olika underlag eller bedömningar av risker och sårbarheter som kan behövas. Det kan exempelvis gälla lågpunktskarteringar, översvämningsrisker, flöden och vattenstånd, extremväderanalyser, havsvattenstånd.

Vårt arbetssätt

Det finns flera verktyg för att ta fram en klimatanpassningsplan, mer eller mindre omfattande och komplexa. Svensk Försäkring följer årligen upp kommunernas arbete enligt den av EU föreslagna Adaptation Support Tool. Erfarenheten visar att det ibland kan vara svårt att följa metoden. Vi kan göra anpassningar av processen så att den bättre passar era behov.

Ett annat sätt att arbeta finns beskrivet på smhi.se och tar avstamp i målsättningen för anpassningsstudien. Fokus ligger på kunskap och erfarenheter av hur verksamheten påverkas av rådande klimat. Därefter analyseras vad förändringar i klimatet kan innebära och sedan sammanställs anpassningsbehoven.

Illustration klimatanpassning