Nationell modellering av luftkvalitet

Luftföroreningar har en negativ påverkan på miljö och människors hälsa. SMHI har i ett utvecklingsprojekt beräknat lufthalter av kvävedioxid och partiklar PM10 och PM2.5 över Sverige. Beräkningarna är gjorda med mycket hög upplösning för att beskriva halterna människor exponeras för i sin vardag.

Har du några frågor?

Har du några frågor?

Om den nationella modelleringen

Relaterade sidor om luftkvalitet