Beräkningsmetodik

De nationella modelleringsresultaten är framtagna med en modellkedja av spridningsmodeller. Genom att kombinera en regional, en urban modell samt en gatumodell kan totala föroreningshalter beräknas ner till enskilda gaturum.

SMHIs regionalskaliga MATCH-modell, den gaussiska modellen NG2M samt gaturumsmodellen OSPM, de båda sistnämnda implementerade i SMHIs CLAIR-system, utgör de viktigaste modellkomponenterna i nationell modellering. 

Omfattande datamängd bakom beräkningarna

Beräkningarna i modelleringskedjan inkluderar förutom spridningsmodeller även indata såsom utsläppsdata från hela Europa används en stor mängd indata. Timvisa meteorologiska väderdata behövs för att beskriva atmosfärisk spridning och till exempel nedfall med nederbörd. Utsläppsdata från hela Europa med särskilt hög detaljeringsgrad över Sverige, behövs för att beskriva var utsläpp sker och hur mycket som släpps ut, exempelvis från vägtrafik, sjöfart och industrier.

För att också beskriva hur föroreningshalterna påverkas av bebyggelse så behövs också detaljerade data om hur gaturum ser ut, såsom avstånd mellan fasader och hushöjder. Hushöjder har uppskattats med hjälp av Lantmäteriets Laserdata Skog

Dessutom används luftkvalitetsmätningar från mätstationer i hela Sverige för att vidare förbättra modelleringsresultaten. Mätdata från regionala och urbana bakgrundsstationer ingår, men trafikstationers mätningar ingår inte i modelleringskedjan. 

Figuren nedan visar schematiskt hur modellkedjan fungerar för att beräkna totala föroreningshalter på mycket hög upplösning över hela Sverige.

Schematisk bild av modelleringskedjan för nationell modellering
En schematisk bild av modelleringskedjan som används för nationell modellering. Den regionala spridningsmodellen MATCH används för att beräkna regionala föroreningshalter över Europa och Sverige. Den urbana modellen NG2M beräknar på hög upplösning bidraget från närbelägna utsläpp, såsom från vägtrafik och småskalig uppvärmning. Med gaturumsmodellen OSPM beräknas dessutom det bidrag som närbelägna byggnader bidrar med på grund av försämrad ventilation i gaturummen.

Modelleringskvalitet och detaljerad metodik

I projektets slutrapport (se länk i högerspalten) finns detaljerad beskrivning av metodik och indata, samt valideringsresultat och en sammanställning av nationella resultat. Rapporten är på engelska.