Tjänster för dricksvattensektorn

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. SMHI hjälper till med allt från rådgivning och konsultation till fördjupade expertutredningar när det gäller såväl underlag till vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplaner som kort- och långtidsprognoser för råvattentillgång.

Prognoser på råvattentillgång

Vi erbjuder leverans av dagligen uppdaterade prognoser för yt- och grundvattentäkter för dricksvattenproducenter. Råvattenprognoserna är 10 dagar till sex månader långa och presenteras i ett webbgränssnitt. De kan användas som underlag i driften där prognoser på olika vattenuttag ger en tidig indikator på om vattentillgången räcker eller om man behöver införa bevattningsförbud.

SMHI kan stötta med mätningar och installation av mätutrustning för daglig indataleverans, datalagring och uppdatering av prognosmodellerna.

Vi kan även koppla på utskick av sms- och maillarm för era kritiska vattennivåer och flöden.

Klimatanpassning till förändrat råvatten 

Minskad tillgång till råvatten kan utgöra ett betydande problem under delar av året och i delar av landet i ett framtida klimat. Klimatanpassning av vattenförsörjningssystem och reningsprocesser kräver välgrundade underlag.

Vi genomför fördjupningsstudier kring påverkan och effekter på råvattnets kvalitet och kvantitet i ett framtida klimat.

Vattenskyddsområden 

Långsiktig tillgång till dricksvatten av god kvalitet kräver skydd av råvattnet och vattentäkterna. Vi erbjuder lokalt anpassade riskbedömningar i sjöar och vattendrag, som underlag för beslut om avgränsning av vattenskyddsområde och föreskrifter.  

Risk och beredskap vid olyckor i vattentäkt

Som del av en beredskapsplan kan SMHI ta fram underlag som visar transportförloppet till råvattenintaget från olika potentiella olycksplatser och olyckstyper. Det kan exempelvis gälla bräddning från avloppsreningsverk, en tankbilsolycka, oavsiktliga punktutsläpp, översvämmad industri- eller betesmark samt grumling från ras och skred.

Reservvatten och ytvattenresurser 

Vi kan genomföra en sammanställning och inventering över vilka ytvattenresurser som finns inom kommunen eller regionen och göra en första bedömning över råvattenkvalitet, kvantitet och vattenresursens möjligheter att fungera som vattentäkt. Inventeringen fungerar som ett första steg i en kommunal eller regional vattenförsörjningsplan.

Sammanfattningsvis hjälper vi gärna till med allt från rådgivning och konsultation till fördjupade expertutredningar.