Översvämning i framtida klimat

I ett framtida klimat väntas översvämningar orsakade av skyfall, höga flöden i vattendrag och höga havsnivåer bli både vanligare och mer extrema på många platser i landet. SMHI utför karteringar, riskanalyser och åtgärdsplanering för olika sorters översvämningar och har god kunskap om hur klimatförändringar tros påverka händelsen. Resultaten redovisas i tydliga kartor och sammanställningar av påverkade objekt för att underlätta kommunikation med beslutsfattare, allmänheten eller andra intressenter. 

Principiella åtgärdsförslag kan tas fram på detaljerad nivå till till exempel fastighetsägare men också på övergripande nivå som kan inkluderas i kommuners strategiska Översiktsplanering.

Höga havsnivåer

Klimatförändringen förväntas ge en höjning av de globala havsnivåerna vilket medför risker för erosion och översvämningar. SMHIs beräkningar av havsvattenstånd är platsspecifika och kan anpassas efter eftersökt tidshorisont och sannolikhet på händelsen (extrema havsnivåer och/eller medelvattenstånd). För att få fram en möjlig bild över framtida havsnivåer i svenska vatten utgår vi från resultaten i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel samt annan aktuell forskning. Dessutom tar vi hänsyn till landhöjningen, som varierar längs Sveriges kust.

Skyfall

I ett framtida klimat förväntas skyfallen inträffa oftare och med högre intensitet. En skyfallskartering i kombination med en strategisk skyfallsplan ger indikation på var samhället är sårbart för dessa händelser, vilka områden som behöver prioriteras samt var åtgärder behöver sättas in både förebyggande och direkt efter ett skyfall. Skyfallskarteringarna visar var vattnet från kraftig nederbörd riskerar att samlas och orsaka problem med översvämningar och störningar för fastigheter och övrig infrastruktur.

Vi anpassar nivån på karteringen efter dina behov och genomför såväl lågpunktskarteringar, som analyser med tvådimensionella hydrauliska markavrinningsmodeller. Skyfallsplanen identifierar och prioriterar riskområden utefter fördefinierade riskkriterier. Det kan handla om maximalt vattendjup för att översvämningen ska definieras som en konsekvens, till objekt som ska skyddas. När riskområden prioriteras kan åtgärdskedjor planeras och dimensioneras för de mest riskutsatta områdena.

Höga nivåer i vattendrag och sjöar

Översvämningar längs vattendrag är ett återkommande problem för många lågt liggande områden. Med högre flöden i framtida klimat påverkas vattennivåer i sjöar och vattendrag. SMHI genomför kartläggning av översvämningsrisker i alla steg från inmätning av vattendragets utseende till flödesmodellering och översvämningskartering.

Dina behov styr

Dina behov styr vilka återkomsttider och klimatscenarion som analyseras samt hur resultaten redovisas. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just din organisation i klimatanpassningsarbetet.