SMHI Kyl-Index - Normalårskorrigering kyla

Med SMHI Kyl-Index får du ett mått på hur energibehovet för komfortkyla skiljt sig från det normala för en specifik ort. Det ger dig en bättre kontroll över fastighetens kostnader, samt ett bra underlag inför framtida beslut.

I ett framtida klimat kan man tänka sig att behovet av komfortkyla kommer fortsätta att öka. Med SMHI Kyl-Index erbjuder vi en möjlighet att visualisera vädrets påverkan på kylbehovet.

SMHI Kyl-Index innehåller:

  • Fem typhus.
  • Typhus 1011-15 har uppdaterats till nya och bättre versioner (1016-19).
  • Ett helt nytt typhus (1020).
  • Möjligheten att beställa ett typhus skräddarsytt efter er verksamhet.
  • En rekommenderad korrigeringsfaktor.
  • Förbättrad hantering av solinstrålning.

Byggnadstyperna har valts ut i samråd med en referensgrupp och är tänkt att representera en större del av byggnadsbeståndet med kyla i Sverige. 

Under våren och sommaren kan temperaturen variera kraftigt mellan olika år. Det medför en väldigt hög alternativt låg korrigeringsfaktor. Med anledning av det har en rekommenderad korrigeringsfaktor framtagits. Den rekommenderade korrigeringsfaktorn är unik per region, månad och typhus.

Pokermark