Organisation

SMHI är organiserat för att fullgöra myndighetens uppdrag och visionen om ett hållbart samhälle. Verksamheten består av sex avdelningar och tre myndighetsgemensamma expertfunktioner. 

Samhälle och säkerhet

Samhälle och säkerhet ansvarar för den meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska infrastrukturen för Sverige. Avdelningen arbetar med hela kedjan från observationer till beslutsunderlag i form av allmänna prognoser, varningar, data, statistik och planeringsunderlag.
Samhälle och säkerhet ansvarar också för samverkan och uppdrag från andra myndigheter, för flygvädertjänster samt för expertis inom klimat och klimatanpassning.
SMHI har många internationella samarbeten. Inom Samhälle och säkerhet hanteras till exempel ansvaret att representera Sverige i Världsmeteorologiorganisationen (WMO) och det europiska samarbetet kring satelliter (EUMETSAT). Avdelningen arbetar också med kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländer på uppdrag av Sida. 

Affärsverksamhet

Avdelningen Affärsverksamhet erbjuder branschanpassade och kundintegrerade tjänster för näringsliv och för samhälle. Tjänsterna baseras på expertkunskap och erfarenhet inom SMHIs samtliga kompetensområden och syftar till att bidra till god samhällsplanering, minskad miljöpåverkan, ekonomisk effektivitet och minskad sårbarhet i samhället. Huvudmarknaden är i Sverige, men inom utvalda områden erbjuds tjänster även internationellt.

Forskning

SMHIs forskningsavdelning skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom tillämpad forskning och utveckling som leder till vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Medarbetarna forskar och utvecklar beräkningsmodeller som beskriver processer och samspel inom och mellan ämnesområdena meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimat och närliggande miljöområden, och hur dessa påverkas av den pågående snabba klimatförändringen.

Kunskap från SMHIs forskning och utveckling används för att förbättra myndighetens prognoser och varningar samt andra beslutsunderlag, och även direkt av andra aktörer i Sverige och internationellt för att skapa ett hållbart samhälle och en hållbar miljö. SMHIs forskning och utveckling bedrivs ofta i internationella projekt och med slutanvändare av resultaten involverade i arbetet. Verksamheten är till stor del finansierad via konkurrensutsatta utlysningar av forskningsmedel från aktörer i Sverige, EU och övriga världen. 

IT

SMHI använder superdatorer, satelliter, väderradar och andra avancerade verktyg för insamling och analys av data i arbetet med att göra prognoser för väder och vatten både för den närmaste tiden och för att beräkna och beskriva framtidens klimat. Myndigheten hanterar därför mycket stora mängder data. Då är det kritiskt att ha en avancerad och välfungerande IT-miljö som är tillgänglig dygnet runt, året om. IT-verksamheten vid SMHI utvecklar, driftar och förvaltar system och IT-infrastruktur samt ger stöd till hela verksamheten, till allt ifrån prognosproduktion och forskning till mer administrativa användargrupper.

Ekonomi

Ekonomiavdelningens verksamhet omfattar ekonomistyrning, redovisning, inköp, ekonomiadministration samt fastighetsfrågor.

Personal

Personalavdelningen arbetar med strategiska personalfrågor, kompetensförsörjning, arbetsmiljöfrågor, administration och verksamhetsstöd.

Myndighetsgemensamt

SMHI har myndighetsgemensamma funktioner för juridik, kommunikation samt verksamhetssamordning.