Jämställdhetsarbete vid SMHI

Beskrivning av jämställdhetsarbete vid SMHI

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, arbetar för hela samhället - för allmänheten, myndigheter och företag. Vårt mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle. Det är en livsviktig uppgift.

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Vi bidrar till de globala målen i FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofriskreducering.

I SMHIs nationella och internationella arbete följer vi de nationella lagar som finns, liksom det EU-rättsliga regelverket. Vi står bakom de tio principer för hållbart företagande som FN-initiativet Global Compact ställt upp för näringslivet – principer som vi även uppmanar våra leverantörer och andra samarbetspartners att följa.

Vi vill också verka i linje med den nationella handlingsplan som Regeringen tagit fram för företagande och mänskliga rättigheter. Enligt SMHIs uppförandekod ska alla vid myndigheten bland annat verka för en god arbetsmiljö och främja mångfald. 

Jämställdhetsarbete

SMHIs arbete med mångfald och inkludering inklusive jämställdhetsfrågor baseras på ett långsiktigt strategiskt arbete, och upprättas formellt årligen som del i den totala verksamhetsplaneringen. SMHI har under många år, med goda resultat, arbetat med att succesivt integrera mångfalds- och inkluderingsarbete i den totala verksamheten.  Jämställdhetsaspekten finns med i ledningens strategiska arbete samt i verksamhetens handfasta planering, genomförande av aktiviteter och vid uppföljning av verksamheten.  

Den av Arbetsgivarverket framtagna statliga strategin ” Inkluderande synsätt – en strategi för mångfald i staten” har SMHI som en av utgångspunkterna i jämställdhetsarbetet.

SMHIs sätt att konkret arbeta med mångfald, inkludering och jämställdhet genererar därmed inte något enskilt separerat dokument, utan är en integrerad produkt av hela styrningen av SMHI.  

Dedikerade resurser

Ansvaret för att arbeta främjande för en jämställd arbetsplats är gemensamt för alla anställda vid SMHI, såväl chefer som medarbetare. Till sitt stöd har verksamheten HR-avdelningen, bestående av HR-chef och sex HR-specialister med djupare kompetens i inkluderings- och mångfaldsfrågor.

Uppföljning

SMHI producerar årligen ett personalbokslut baserat på personaldata som analyseras och vars resultat integreras i verksamhetsplaneringen. Årligen deltar också SMHI i Jämställdhetsinstitutets undersökning Jämix (Jämställdhetsindex). Undersökningen följer upp det långsiktiga arbetet kring lika villkor oberoende av könstillhörighet hos både offentliga och privata arbetsgivare.

SMHI ligger fortsatt på en bra och över tid jämn nivå jämfört staten och övriga arbetsmarknaden. Det vittnar om en långsiktig och stringent arbetsgivarpolitik som främjar jämställdhet. 

Utbildning

SMHI initierar satsningar vid behov eller när frågor aktualiseras i verksamheten. Senast under åren 2019-2021 har SMHI arbetat i en satsning kallad Lika-Olika. Satsningen syftade till att öka kunskapen kring mångfald och inkludering i organisationen samt främja ett normkritiskt förhållningssätt, kunskap och förhållningssätt som i förlängningen blir applicerbara även utanför de i Sverige lagstadgade diskrimineringsgrunderna.

Vid varje nyanställning och chefstillsättning genomgår man ett introduktionspaket innehållande bland annat värdegrund, uppförandekod och tjänstemannarollen.

Balans mellan arbete och privatliv

God arbetsmiljö med balans mellan arbete och fritid för att bidra till medarbetarnas livskvalité är för viktigt för SMHI. Några av våra framgångsfaktorer är goda möjligheter till utveckling, jämställdhet, mångfald, hög chefstäthet och flexibla lösningar för individen.

Alla på SMHI, utöver produktionspersonal som går på schema, har förtroendearbetstid enligt lokalt kollektivavtal. Förtroendearbetstid innebär att arbetet, i samråd mellan chef och medarbetare, utförs på tid och plats som tillgodoser verksamhetens krav och individens behov. Förtroendearbetstiden ökar flexibiliteten för den enskilde individen och främjar möjlighet till både arbete och en aktiv fritid. 

Jämställdhet i ledarskap och mandat

Andelen kvinnor i chefsbefattningar vid SMHI motsvarar andelen kvinnor i organisationen i stort. De senaste 5 åren har kvinnor utgjort ca 45% av cheferna. SMHIs ledningsgrupp består för närvarande av 3 kvinnor och 3 män. 

Tillsättning av chefer sker utifrån sakliga grunder såsom kompetens och skicklighet. 

Jämställdhet i rekrytering och karriärutveckling

All rekrytering i svensk statsförvaltning, inklusive SMHI, är särreglerad enligt Lagen om offentlig anställning och Anställningsförordningen. Det innebär att Statliga myndigheter utgår från sakliga grunder som förtjänst och skicklighet, med betoning på skicklighet, vid nyanställning. SMHI tillämpar samma sakliga grunder vid interna tillsättningar. 

Åtgärder mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Enligt svensk lag, Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen, ställs krav på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande gällande arbetsmiljö och diskriminering. Lagen ålägger också arbetsgivare med utredningsskyldighet när någon form av kränkande särbehandling eller trakasserier kommer till arbetsgivarens kännedom. 

SMHI arbetar förebyggande mot och har som målsättning att vara en arbetsplats fri från alla typer av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.