Undvik översvämningar med hjälp av kartering

I ett framtida klimat väntas översvämningar orsakade av skyfall, höga flöden i vattendrag och höga havsnivåer bli vanligare. SMHI utför karteringar och riskanalyser för olika sorters översvämningar som blir till användbara beslutsunderlag.  Utredningarna kan även föreslå och utvärdera åtgärder för att hantera identifierade översvämningsrisker.

Översvämningar längs vattendrag är ett återkommande problem för lågt liggande områden. För exempelvis detaljplanering av bebyggelse nära vatten krävs därför noggranna beräkningar av vattennivåer. Även skyfall kan orsaka översvämningar i samhället, där en skyfallskartering ger indikation på var samhället är sårbart för dessa händelser och var åtgärder behövs förebyggande och direkt efter ett skyfall. SMHI utför olika typer av översvämningskarteringar beroende på vilket behov kunden har.Kontakta oss för dialog kring vilken typ av kartering som kan vara aktuell för din verksamhet. 

Översvämningskartering vid höga flöden

Översvämningskartering vid höga flöden i vattendrag bygger på en inventering av den information som finns för vattendraget du är intresserad av, så som terrängmodell, råhet i och utanför åfåra samt dämmande strukturer som broar och kulvertar i vattendraget. Ofta kombineras detta med inmätningar av tvärsektioner, flöden och vattennivåer. Med hjälp av dessa inmätningar och hydrauliska modeller beräknas vattenstånd och vattenutbredning vid olika extrema flödessituationer. Översvämningsutbredningen presenteras i kartformat vilket gör det enkelt för dig att snabbt överblicka områden med översvämningsrisk.

Skyfallskartering

Skyfallskartering visar var vattnet från kraftig nederbörd riskerar att samlas och orsaka problem med översvämningar som kan ge störningar på fastigheter och övrig infrastruktur. SMHI anpassar nivån på karteringen efter dina behov och genomför såväl lågpunktskarteringar som analyser med tvådimensionella hydrauliska markavrinningsmodeller. Markavrinningsmodeller bygger i grund och botten på en terränganalys med kompletterande information om markens avledningsförmåga, så som råhet, infiltration och eventuella avvattningssystem. Modellen simuleras med ett regn motsvarande en viss återkomsttid, varaktighet och klimatscenario. Samarbete sker med SMHIs meteorologer, statistiker och klimatexperter för att säkerställa att det regn som karteras är i linje med senaste klimatforskning. För känslighetsanalys kan exempelvis olika regn simuleras, likaså olika infiltrationsförmågor i marken. Resultaten levereras som lättöverskådliga kartor och digitala GIS-filer som enkelt kan lyftas in i egna GIS-system.

Hjälp vid beslut

SMHI kan hjälpa dig med att:

  • Beräkna vattenstånd och översvämningsutbredning utmed vattendrag vid höga flöden.
  • Beräkna vattendjup och översvämningsutbredning på marken vid skyfall.
  • Bedöma översvämningsrisker i dagens och framtida klimat.
  • Framtagande av lämpliga åtgärdsalternativ med åtgärdssimulering.
  • Sammanställa underlaget till bland annat detaljplanering, översiktsplanering eller tillståndsansökan.

Dina behov styr vilka återkomsttider och klimatscenarion som analyseras i framtida klimat samt hur resultaten redovisas. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just din organisation i klimatanpassningsarbetet.