Strategisk skyfallsplan klar för Borås Stad

Som ett steg i Borås Stads klimatanpassningsarbete, har SMHIs konsultverksamhet under hösten och våren hjälpt till med arbetet att kartera skyfallsrisker och ta fram en principiell åtgärdsplanering för hantering av skyfallsriskerna i staden. Helhetsgreppet om skyfallsrisken gör det möjligt för Borås Stad att nu arbeta vidare med planerande och genomförande av klimatanpassningsåtgärder.

Ett varmare klimat förväntas ge förändringar i nederbördsmönstren med kraftigare och fler extrema regn. När översvämning orsakas av ett kraftigt men kortintensivt regn, kallas det skyfall. En skyfallskartering visar var vattnet riskerar att samlas och orsaka problem med översvämningar, samt ge störningar för fastigheter och övrig infrastruktur.

Underlag för förebyggande arbete

Risken för översvämningar orsakade av skyfall i Borås har identifierats med hjälp av simuleringar i en hydraulisk markavrinningsmodell framtagen specifikt för staden. Modellen simulerar marköversvämning där dagvattensystemets kapacitet och markens förmåga att infiltrera inte räcker till för att ta hand om de stora vattenvolymer som skapas av skyfallet. Den simulerade översvämningen har kombinerats med en konsekvensanalys över vilka objekt, funktioner eller områden som påverkas i Borås.  Tillsammans utgör de en så kallad riskanalys där sårbarheter identifierats utifrån sannolikhet och konsekvens. En principiell åtgärdsplanering för att hantera risken i ett förbyggande skede har tagits fram av SMHI. Målet är att ta fram konkreta förslag på hur staden kan arbeta för att vatten ska kunna avledas, magasineras och styras från de identifierade riskområdena.

SMHIs resultat av arbetet används i planeringen

Resultatet av SMHIs konsultutredning har sammanställts i en rapport med kartor från skyfallskarteringen, riskanalysen och åtgärdsplaneringen. Borås Stad har också fått ta del av GIS-lager från skyfallskarteringen vilka ska kunna fungera som planeringsunderlag för ny bebyggelse samt visualisera sårbara objekt, funktioner och områden i staden.

Resultaten från skyfallsutredningen kommer genast börja användas i vår planering, både i detaljplanering och i den strategiska planering som pågår i till exempel utvecklingsområden. På längre sikt kommer arbetet att fortsätta med åtgärdsplanering för att minska konsekvenserna, både rent fysiska åtgärder och förändrade rutiner för exempelvis vård, skola och omsorg, säger David von Sydow, projektledare Borås Stad.

Beställarens behov styr arbetet

SMHI har under projektet haft ett nära samarbete med Borås Stad för att få fram ett användbart resultat.

En tät dialog med beställaren har varit otroligt givande och viktigt för slutprodukten som vi hoppas ska bli användbara underlag i stadens fortsatta klimatanpassningsarbete, säger Annamaria Haag, projektledare för skyfallskarteringen och produktansvarig för dimensionerade vattenstånd och översvämningskartering på SMHIs konsultverksamhet.