Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Ruttprognoser, en ny tjänst för bättre vinterväghållning

Nu finns det en ny tjänst där du får en prognos för hur varje vägsegment reagerar på vädret, vilket gör det enklare att planera vinterväghållningen. Från säsongen 2022/2023 kan SMHI erbjuda Ruttprognoser som en tilläggstjänst till SMHIs abonnemangstjänst Vinterväghållning Plus.

Senast uppdaterad:

Bli varnad vid risk för stora nederbördsmängder

SMHIs abonnemangstjänst Kundanpassade väderlarm har uppdaterats och omfattar nu även larm vid risk för stora nederbördsmängder. 
Med tjänsten kan du bli larmad när det finns risk för regnmängder som kan påverka din verksamhet eller kommun.

Senast uppdaterad:

Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Klimatet har en direkt påverkan på skogen och därmed även skogsbruket. Ett varmare klimat kan leda till en längre växtsäsong och en ökad skogstillväxt. Ett förändrat klimat medför även ökade risker för skador på skogen. Genom att delta i SMHIs kurs i klimatanpassning och klimatförändringar kan …

Senast uppdaterad:

Skydda din verksamhet under åsksäsongen

Blixtar och dunder! Nu är åsksäsongen igång, och med abonnemangstjänsten SMHI Väderlarm hinner du förbereda dig och planera förebyggande åtgärder för att minimera den påverkan ett blixtnedslag kan ha för din verksamhet.  Väderlarmspaketet för åska och blixt är uppdaterat för att ge dig ännu …

Senast uppdaterad:

Välj rätt modelltyp för luftkvalitetsberäkningar i tätortsmiljö

I takt med urbanisering och förtätning i städer ökar behovet av bra underlag för att minska luftkvalitetsproblem. Reflab – modeller har nu tagit fram en vägledning som stöd i valet av modelltyp vid beräkningar av luftkvalitet i tätortsmiljöer.

Senast uppdaterad:

SMHI har analyserat klimatrisker och möjligheter för SPPs fastigheter

Fastighetssektorn är en av de sektorer i Sverige som kommer möta utmaningar på grund av klimatförändringarna. Stigande temperaturer och ökad nederbörd medför risker på exempelvis byggnadsmaterial och översvämningsrelaterade skador. SPP Fastigheter gav SMHI i uppdrag att genomföra en analys av hur …

Senast uppdaterad:

Strategisk skyfallsplan klar för Borås Stad

Som ett steg i Borås Stads klimatanpassningsarbete, har SMHIs konsultverksamhet under hösten och våren hjälpt till med arbetet att kartera skyfallsrisker och ta fram en principiell åtgärdsplanering för hantering av skyfallsriskerna i staden. Helhetsgreppet om skyfallsrisken gör det möjligt för …

Senast uppdaterad:

SMHI föreläser om risker för fastigheter i ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat kan medföra ökad risk för skador på byggnader. Vilka är riskerna och hur kan fastighetsägare hantera dessa och förbereda sig? Det är frågor som SMHI lyfter på Nordbygg på Stockholmsmässan 26 april.  

Senast uppdaterad:

20 år av expertsamarbete om utsläpp

Det började med en overhead-presentation från Naturvårdsverket med ett förslag att IVL, SMHI och SCB skulle samarbeta kring att kartlägga och rapportera luftemissioner. Ett samarbete som till en början inte var helt självklart, men SMED har nu funnits i 20 år och bidrar med viktiga underlag för …

Senast uppdaterad:

Vindklimat kartlagt för ny stadsdel i Malmö

Malmö stad planerar för en ny stadsdel i Västra Hyllie i Malmö och gav SMHI i uppdrag att kartlägga vindklimatet för området. Under 2021 genomfördes en vindkomfortstudie för den planerade bebyggelsen i området, för att i ett tidigt skede i planeringsprocessen se hur den lokala vindmiljön kan …

Senast uppdaterad:
År
Månad