Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

SMHI beräknar sjöfartens utsläpp i nytt forskningsprojekt

Vid årsskiftet startade ett nytt forskningsprojekt som drivs av VTI i samarbete med SMHI, Umeå Universitet, Chalmers tekniska högskola och World Maritime University i Malmö. Projektet Samhällsekonomiska analyser för sjötransporter (SEAS) syftar till att studera sjösäkerhet och sjöfartens …

Senast uppdaterad:

Unika nationella luftkvalitetsdata i ny webbtjänst på SMHIs Luftwebb

Idag lanseras nya, unika nationella luftkvalitetsdata som visar halter av luftföroreningar som människor exponeras för i sin vardag. En webbtjänst visar högupplösta modellberäkningar över hela landet, med data i områden så små som 50 x 50 meter. Det här kan bli ett viktigt verktyg i det …

Senast uppdaterad:

Meteorologi för vinterväghållare

Som en förberedelse inför vintersäsongen håller SMHI vid fem tillfällen under hösten en skräddarsydd utbildning för vinterväghållare. Det första utbildningstillfället ägde rum den 4 oktober i SMHIs lokaler i Norrköping och samlade 27 deltagare.

Senast uppdaterad:

SMHI hjälper Strömstad med översvämningssäkring

Att anlägga en ny kanal och leda om vattnet vid översvämning - det är ett av åtgärdsförslagen som SMHI tagit fram på uppdrag av Strömstads kommun.

Senast uppdaterad:

Ny webbtjänst ska visa detaljerade prognoser för luftkvalitet

Högupplösta prognoser av luftkvalitet i en lättillgänglig webbtjänst – det är målet för Sveriges CAMS NCP som SMHI leder, ett flerårigt projekt inom ramen för EU-programmet Copernicus.

Senast uppdaterad:

Bli varnad för risk för stora nederbördsmängder

Under sommaren och den tidiga hösten ökar risken för stora nederbördsmängder på kort tid. SMHIs abonnemangstjänst Kundanpassade väderlarm larmar dig när det finns risk för regnmängder som kan orsaka problem inom din kommun eller verksamhet. Du kan förbereda dig inför att skyfallet kommer.

Senast uppdaterad:

Lokalt höga partikelhalter i luften under våren

Den senaste tiden har halten av partiklar (PM10) varit mycket hög i delar av Sverige, framför allt i gaturum och nära större vägar. Detta är en situation som ofta inträffar på senvintern och våren. 

Senast uppdaterad:

”Det är viktigt att alla börjar tänka till nu”

SMHIs grundkurs om klimatförändringar i skogen, som ägde rum 18-19 april i hybridform, var väldigt uppskattad. Kursdeltagarna arbetar med skogsbruk och/eller äger skog och anser att det är viktigt att lära sig mer om klimatförändringar i Sverige.

Senast uppdaterad:

Är du skogsägare?

Den 7 mars erbjuder SMHI dig en gratis grundkurs i hur klimatförändringarna kommer att påverka din skog. Anmäl dig nu och förbättra din kunskap om skogen och få verktyg för att systematiskt arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Senast uppdaterad:

Ny metodik från SMHI ger bättre kunskap om luftföroreningar och hälsa

Smutsig och förorenad luft påverkar din hälsa – från fosterstadiet till ålderdomen. SMHI och Umeå universitet har nu färdigställt en studie som med stöd av luftkvalitetsmodellering beräknat hur hälsan påverkas av luftföroreningar. Beräkningarna gäller både för 2019 och ett framtida scenario för …

Senast uppdaterad:
År
Månad