Lokalt höga partikelhalter i luften under våren

Den senaste tiden har halten av partiklar (PM10) varit mycket hög i delar av Sverige, framför allt i gaturum och nära större vägar. Detta är en situation som ofta inträffar på senvintern och våren. 

Miljökvalitetsnormen för PM10 är för ett dygn 50 ug m-3 för skydd av människors hälsa. Just nu är halten på vissa platser över 100 ug m-3. Höga halter av partiklar bidrar till ohälsa, men kan även ses som ett dis.

Speciellt höga halter finns i gatumiljö och nära vägar i områden där vägarna torkat upp och där bilarnas dubbdäck under vintern rivit upp vägmaterial som nu kan virvla upp. Det kan vara stora variationer mellan olika mätstationer, även i samma stad och vid olika tidpunkter på dygnet.

Lokala mätvärden 

– De mätstationer som finns i gaturum och nära stora vägar visar de halter av partiklar som finns kring mätstationen. Det är viktigt att tänka på att dessa värden är relativt lokala och utanför tätorterna har vi betydligt lägre partikelhalter i allmänhet, säger Helene Alpfjord Wylde, luftmiljöexpert på SMHI.   

Följ mätningarna av PM10 och andra luftföroreningar nära realtid på SMHIs Luftwebb och på Naturvårdsverkets webbplats

Kartbild från SMHIs Luftwebb med markeringar som visar luftkvalitetsindex för några städer
Ett skärmklipp från Luftwebb, där svenska stationers nära realtidsmätningar visas i form av luftkvalitetsindex. Det är en stor variation av luftföroreningshalter, även inom en stad. Förstora Bild