Underlag för byggnation utsatt för havsis

Vid byggnation nära havet eller till havs kan det vara viktigt att planera för eventuell påverkan av havsis. SMHI kan ta fram underlag om förekomst av havsis i det aktuella området för fortsatta analyser av havsisens eventuella inverkan på konstruktionen.

SMHIs underlag om havsis kan exempelvis användas vid om- eller nybyggnation av hamnar, broar eller bryggor, etablering av havsbaserade vindkraftparker eller färjetrafik, i områden där havsis potentiellt kan leda till ökad belastning på konstruktionen.

Underlagen om havsis kan utgå från information från de större farlederna i svenska farvatten där detaljer om isens koncentration, tjocklek och topografi kan ingå samt även hur seglationsförhållandena varit. Alternativt kan underlaget baseras på iskartor som kan ge en mer översiktlig bild över issituationen i området historiskt sett. Om konstruktionen förväntas ha en lång livslängd kan det även vara värdefullt att ta hänsyn till isförhållanden i ett framtida klimat.

För att få en uppfattning om hur vanligt förekommande havsis är i ett område kan SMHI ta fram underlag som innehåller information om antal dagar med is per vinter samt när isläggning och islossning vanligen sker. Detta ger en bild av isvintrarnas svårighetsgrad.

Diagram istjocklek Göta Älv
Exempelfigur som visar isens tjocklek i antal dagar per vinter för specifik plats. Det kan exempelvis utläsas att Grov is med en tjocklek mellan 30-50 cm, grön stapel, för exempelplatsen endast förekommit vintern 1995/1996. Förstora Bild