Skyfall och översvämningar idag och i framtiden

Kraftiga skyfall kan ställa till problem med översvämningar i städer och andra bebyggda miljöer. Stora regnmängder ställer också stora krav på avloppsledningsnät. SMHIs forskning visar att risken för skyfall ökar i ett förändrat klimat. För att minska sårbarheten i samhället och öka anpassning till ett förändrat klimat krävs mer kunskap om både skyfall och översvämningar. 

SMHI forskar om skyfall och översvämningar för att skapa bättre kunskap om, modellering av och prognoser för skyfall och översvämningar. Det är speciellt viktigt när fler och fler människor bor i städer, vilket gör att områden som historiskt har använts som översvämningsområden istället används för bostäder. I kombination med den pågående klimatförändringen som förväntas intensifiera den hydrologiska cykeln och leda till häftigare nederbörd, är detta ett högaktuellt forskningsområde.

Två personer är utomhus i skyfall
Skyfall kan skapa stora problem i städer med många hårdbelagda ytor.

Vi arbetar med både korta och långa perspektiv för att utveckla beslutsstödet i anslutning till en extremhändelse och hanteringen av en enskilda översvämning, samtidigt som vi forskar för att i ett längre perspektiv kunna förutsäga hur extremhändelserna förändras när klimatet förändras. Vi utvecklar beskrivning av hydrologiska processer och översvämningsrisk i små områden med snabb flödesrespons.

Forskningsfokus: småskalig hydrologisk modellering.

Skyfall i framtida klimat

Skyfall och översvämningar är viktigt att ta med vid samhällsplanering och klimatanpassning. Vår senaste version av en mycket högupplöst regional klimatmodell har ännu större möjlighet än tidigare modellversioner att detaljerat simulera bland annat skyfall. Den visar att skyfallen i ett förändrat klimat blir uppemot dubbelt så intensiva som tidigare modellsimuleringar visat. 

I vår forskning fokuserar vi också på multipla extremer, det vill säga när två olika extremhändelser inträffar samtidigt och då ger extra stor samhällspåverkan. 

Forskningsfokus: hydroklimatologi.