Klimateffektstudier – konsekvenser för samhälle och naturmiljö

SMHIs forskare undersöker vilka effekter eller konsekvenser som ett förändrat klimat ger. Det skapar värdefull kunskap som samhället behöver för att förbereda sig för och anpassa sig till ett förändrat klimat.

I klimateffektstudier undersöker SMHIs forskare vilka konsekvenser eller effekter klimatförändringen får på olika naturliga kretslopp och processer samt hur det påverkar samhälle och naturmiljö. Klimateffektstudierna är viktiga för måluppfyllnaden i nationella och internationella hållbarhetsmål, för klimatanpassning och för internationellt utvecklingsarbete. 

Översvämmad väg och varningsskylt om översvämning
SMHIs forskare undersöker vilka effekter eller konsekvenser ett förändrat klimat ger. Det skapar värdefull kunskap som samhället behöver för att förbereda sig för och anpassa sig till ett förändrat klimat.

Undersöker effekter med modeller 

Vi studerar effekter av förändringar med våra olika modeller. Grundat i naturvetenskapen och utifrån samhällets behov av ny kunskap har många års tillämpad forskning och utveckling gjort att vi har beräkningsmodeller som vi kan använda för effektstudier inom väder, vatten och klimat samt olika miljöeffekter inom dessa områden. Dessa studier utförs ofta i samverkan med olika typer av användargrupper i samhället, vilka efterfrågar ny kunskap för bland annat klimatanpassning. 

Strategisk modellutveckling bidrar globalt

En strategisk satsning inom hydrologi har lett till att vi idag har en egenutvecklad beräkningsmodell för hela världens vattentillgångar, World-Wide Hype. Modellen bygger på öppen källkod. Den är mycket användbar för att besvara forskningsfrågor som kopplar till hållbarhetsmålen för vattenresurser och vattenmiljö, och den kan också användas för att varna för extremt väder såsom översvämningar. Genom våra projekt och samarbeten vidareutvecklas och förbättras modellen kontinuerligt. 

Vattendata för hela världen - HypeWeb

Tillgång till färskvatten samt att bygga ett samhälle som är rustat mot översvämningar är utmaningar som finns på många ställen i världen. Tack vare den globala modellen World-Wide Hype kan vi bidra i det viktiga internationella utvecklingsarbetet. Tillsammans med lokala användare bygger vi kapacitet och förmåga att hantera vattenfrågor i till exempel Afrika och Asien.  

Utvecklingen i Arktis viktig

Arktis är det område på jorden där klimatet förändras snabbast. Där stiger medeltemperaturen ungefär dubbelt så fort som genomsnittet i världen. De förändringar som sker i Arktis påverkar också närliggande områden.

Vi forskar om ett förändrat klimat i Arktis och hur det påverkar hav, havsis, vatten och luft i Arktis och däromkring.

Exempel på områden för klimateffektstudier

Några exempel på områden där vi undersöker effekter av ett förändrat klimat: 

  • extremt väder, översvämningar på grund av stor avrinning eller skyfall, brandrisk och skogsbränder
  • vattenkvalitet, transport av föroreningar och näringsämnen
  • havsmiljö, temperatur och salthalt, övergödning och syrebrist, växtplankton och skadliga algblomningar.
  • nederbörd och förändrade nederbördsmönster som påverkar halterna av luftföroreningar i luften och nedfall av föroreningar till marken (som till exempel orsakar försurning av vattendrag)
  • värmeböljor, temperatur och luftkvalitet i städer

Du kan läsa mer om dessa områden under Forskning för ett hållbart samhälle och Forskning för en hållbar miljö