Uppdrag mellan myndigheter - så fungerar det på SMHI

Uppdrag mellan myndigheter är en arbetsform som SMHI tillämpar när en annan myndighet har behov av SMHIs expertkompetens. Arbetsformen är lämplig att använda för att lösa en frågeställning eller uppgift som en myndighet behöver lösa som en del i sitt uppdrag. Arbetsformen innebär att SMHI tar ut ett självkostnadspris för nedlagd tid. Taxan fastställs av Ekonomistyrningsverket för att täcka SMHIs samtliga kostnader för att genomföra uppdragen.

infoblad uppdrag mellan myndigheter

SMHI arbetar tillsammans med andra myndigheter även i andra former, till exempel via samverkansavtal, när det finns överlappande ansvar för frågeställningen eller uppgiften. SMHI har också affärsverksamhet, och deltar i offentliga upphandlingar i konkurrens med andra aktörer och tecknar även ramavtal med olika uppdragsgivare. Valet kan ibland stå mellan offentlig upphandling och uppdrag mellan SMHI och en myndighet.

Offentlig upphandling har sina fördelar, framförallt när arbetsuppgiften är tydlig och väldefinierad. I frågeställningar av utvecklingskaraktär och där lösningen inte är given, är uppdrag mellan myndigheter en mer flexibel lösning. SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, arbetar för hela samhället – för enskilda, myndigheter och företag. Vårt mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle. Vi är expertmyndighet för meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vi ser hela samhället som våra ”kunder”; privatpersoner, myndigheter, politiker, forskare och företag.

När våra kunskaper kan stötta andra myndigheter i deras uppdrag kan vi göra det som ”Uppdrag mellan myndigheter” eller ”Myndighetsuppdrag”.

Några exempel på projekt under senaste året som har genomförts i uppdragsform:

  • En grundläggande analys av aktuellt kunskapsläge avseende havets påverkan på Mälaren i ett framtida klimat på uppdrag av Länsstyrelserna runt Mälaren med Länsstyrelsen i Västmanland som beställare.
  • Fördjupad studie av snö i framtida klimat för de sju nordligaste länen med Länsstyrelsen i Västernorrland som beställare.
  • Etablering och genomförande av en förstudie för att inleda arbetet med klimatanpassning av Naturvårdsverkets samlade fastighetsbestånd.
  • Utredning avseende flödesförhållanden i nedre delen av Klarälven på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland.