Flöden och vattenstånd

I samband med extrema flöden utsätts broar och vägtrummor för stora påfrestningar. SMHIs beräkningar kan användas som underlag för dimensionering och vid tillståndsprövningar, och kan även visa påverkan av ett förändrat klimat.

För att underlätta planerings- och projekteringsarbetet vid byggande i vatten är det viktigt att titta både bakåt och framåt i tiden. SMHI har möjlighet att tillhandahålla underlag med hjälp av såväl historiska data som framtida klimatscenarier för att uppfylla kraven på god säkerhet.
 

Högt vattenflöde runt brofäste
Högt vattenflöde runt brofäste

Klimatanpassade dimensionerande flöden

Genom att använda flera regionala klimatscenarier tillsammans med hydrologiska modellberäkningar kan vi ta fram olika hydrologiska scenarier. Frekvensanalys av dessa scenarier ger en bild av hur osäkerheten som tillförs av klimatförändringar påverkar resultatet av det traditionella dimensioneringsunderlaget.

  • Högsta högvatten med återkomsttiden 100 år (HHQ 100), beräknat på historiska data.
  • Bedömningar av framtida medelvattenföring (MQ) och högsta högvatten (HHQ 100), exempelvis för perioden 2071 - 2100, angivna i procent av dagens nivåer.

Stor bredd av tjänster inom dimensionering

SMHI erbjuder en stor bredd av tjänster inom dimensionering. 

  • Beräkning av vattenföring i vattendrag exempelvis vid utbyggnad av vägsträckor och broar.
  • Beräkning av vattenstånd vid hög- och lågvatten samt extrema flödeshändelser.
  • Bedömning av framtida vattennivåer och vattenföring enligt klimatscenarierna.
  • Statistiska analyser av historiska data.
  • Underlag till miljökonsekvensbeskrivningar.
  • Underlag till översvämningskarteringar.

Resultaten presenteras i en lättöverskådlig rapport där ett stort antal flödesnivåer med varierande återkomsttid redovisas, allt efter kundens önskemål.

Skillnaden mellan data från Vattenwebb och DimQ

Beräkningarna för dimensionering bestäms med hjälp av medelvärdesberäkningar och statistisk analys av tidsserier från stationer i närheten av aktuell beräkningspunkt. Information från platser med jämförbar flödesdynamik och områdets sjöandel mm vägs in i slutresultatet. Metodiken vid dessa beräkningar ger därför den höga platsspecifika noggrannhet som krävs vid dimensioneringsbedömningar. Resultat från dessa bedömningar kan skilja sig åt från den flödesstatistik som redovisas i Vattenwebben eftersom beräkningarna i Vattenwebben grundar sig på hydrologiska modellberäkningar från en generellt kalibrerad Hype-modell för Sverige (S-HYPE). I S-HYPE görs beräkningarna för ett så stort antal punkter att manuell granskning av varje enskild punkt är omöjlig.