Utredningar för myndigheter

SMHI utför utredningar och konsekvensanalyser på uppdrag av andra myndigheter inom våra expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. En stor del av uppdragen handlar om klimatet och miljön.

Som Sveriges expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi tillhandahåller vi beslutsunderlag till självkostnadspris åt andra myndigheter i frågor som rör säkerhet och miljö.

Vi bistår med utredningar, expertråd, utveckling av tekniska system, miljöövervakning, automatiska mätsystem, datavärdskap, internationell rapportering och utbildning. Vi sammanställer och förmedlar information om klimatförändringen, bland annat om isens förändrade utbredning i haven runt Sverige och Arktis.

Samarbete för god samhällsplanering

SMHI lägger stor vikt vid att samarbeta med svenska och internationella myndigheter och organisationer inom och utom Europeiska unionen. På så sätt bidrar vi till en god samhällsplanering, till att minska sårbarheten i samhället och till att miljökvalitetsmålen uppnås.

Några exempel på tidigare och pågående uppdrag

 • Utvärdering av den marina miljön och koordinering av utsjöövervakningen
 • Utvärderingar av direktiv, exempelvis Vattendirektivet och Havsmiljödirektivet
 • Expertmedverkan nationellt och internationellt
 • Framtagning och utveckling av bedömningsgrunder
 • Utveckling av modeller för att beräkna spridning av bland annat miljöfarliga ämnen i luft och vatten, modell för åtgärdsplanering gällande vatten samt modeller som kopplar samman fysikaliska, kemiska och biologiska processer i kust och hav
 • Flödesberäkningar
 • Provtagning av planktonförekomster
 • Modellering och övervakning av luftföroreningar
 • Utredning kring samt implementering av automatiska mätsystem och radar till havs, i kombination med miljöövervakning samt modellering
 • Datavärdskap, internationell rapportering
 • Utbildning och klimatföredrag