Tillämpad forskning med tillgängliga resultat

SMHIs forskning och utveckling arbetar med tillämpad forskning för att snabbt göra ny kunskap tillgänglig för att skapa stor samhällsnytta utan att tumma på den vetenskapliga kvaliteten. Öppen tillgång till våra resultat, data och vetenskapliga artiklar är viktigt. 

Forskning och utveckling vid SMHI ska skapa ny kunskap eller hitta ny användning av befintlig kunskap med en bestämd tillämning i sikte. Det ska finnas ett väsentligt nyhetsinslag i arbetet, och vetenskaplig eller teknisk osäkerhet ska undanröjas. Forskningen är ett planerat, systematiskt och budgeterat arbete som baseras på originella koncept och hypoteser. Resultaten ska ha möjlighet att överföras eller reproduceras. Utvecklingsverksamheten använder forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att skapa nya produkter, tjänster, metoder, verktyg och modeller, eller väsentliga förbättringar av sådana. 

Vårt arbete sker nära olika grupper av användare, ofta har vi användare med i våra projekt eller referensgrupper. Det gör oss lyhörda för deras behov. Våra resultat ska vara lätta och förstå och snabbt gå att använda, både för olika typer av policybeslut och i praktiskt arbete hos till exempel en kommun eller länsstyrelse. Vår forskning sker ofta i internationella projekt och då har vi ett kunskapsutbyte med forskare runt om i världen. Det skapar samhällsnytta för både de svenska användarna och SMHI. 

Finansiering och samhällsnytta

Vår forskning och utveckling är i huvudsak projektfinansierad. Vi söker regelbundet finansiering i de utlysningar som sker från nationella och internationella finansiärer. Det gör att nyttan av vår forskning utvärderas redan innan den är utförd, genom den granskning av ansökan som föreligger ett finansieringsbeslut. Utan tydlig samhällsnytta kommer inte forskningen att få finansiering och vi kan inte genomföra den.

Vår forskning och utveckling finansieras bland annat genom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 respektive Joint Programming Initiative, samt av nationella forskningsfinansiärer som till exempel Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och myndigheter som till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Vi har också projekt som är finansierade av det europeiska Copernicusprogrammet för öppna data från jordobservationer, Europeiska rymdstyrelsen ESA, FN:s världsmeteorologiska organisation WMO, FN:s forskningsprogram för klimat WCRP och Gröna klimatfonden.

Vetenskapliga artiklar med open access 

Våra resultat ska vara tillgängliga för så många användare som möjligt. Vi publicerar regelbundet artiklar i vetenskapliga tidskrifter där andra forskare granskar metod och resultat innan publicering i en peer review-process.

Vi väljer i första hand tidskrifter som erbjuder open access, det vill säga artiklarna är öppet tillgängliga för vem som helst att läsa utan att betala någon avgift för det. En del av de vetenskapliga artiklar vi skrivit ingår i stora sammanfattningar och utvärderingar av det vetenskapliga kunskapsläget, till exempel FN:s klimatpanels rapporter eller rapporter kring Östersjön. 

SMHIs senaste publikationer

Öppna data och webbtjänster

Våra data delar vi med oss av genom stora internationella dataarkiv, till exempel CMIP6 för klimatforskning via vår datanod inom ESGF, eller via det europeiska Copernicusprogrammets datatjänster. Som en del av våra forsknings- och utvecklingsprojekt skapar vi också webbtjänster för att tillgängliggöra data för olika användargrupper. Till exempel har vi utvecklat en global klimattjänst som tillgängliggör klimatindikatorer för utvecklingsländer finansierad av Gröna klimatfonden.

Öppna data för forskning och utveckling