Spridningsberäkningar vid tillståndsprövningar

SMHI har verktygen och kompetensen som ger dig som verksamhetsutövare det skräddarsydda underlag som behövs för att uppfylla lagkraven och säkerställa en god luftkvalitet i utomhusluft. Utredningarna kommer till nytta vid tillståndsprövningar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljörapporter för anläggningar med utsläpp till luft såsom industrier och värmeverk.

Med väl genomförda spridningsberäkningar kan din verksamhet utvecklas hållbart och effektivt utan att det sker på bekostnad av luftmiljön. Det kan exempelvis vara aktuellt vid förnyat miljötillstånd för utökad verksamhet.

Spridningsberäkningarna kan tillämpas för många olika typer av branscher och anläggningar, såsom energiproduktion, panncentraler, avfallsförbränningsanläggningar, gruvindustri, hamnar, flygplatser mm.

Säkerställ att miljökvalitetsnormer inte överskrids

Med SMHIs spridningsberäkningar erhåller du en skräddarsydd utredning anpassad för din verksamhet och de lagkrav som finns. Resultaten presenteras i en överskådlig rapport med tydliga kartor och tabeller där du snabbt kan ta del av de slutsatser som behövs i din tillståndsansökan.

Exempel på frågeställningar som våra spridningsberäkningar kan besvara:

  • Hur förhåller sig halterna i utomhusluften till gränsvärden enligt miljölagstiftningen; miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmålet Frisk luft?
  • Hur blir luftkvaliteten i olika scenarier, exempelvis vid varierade emissioner/utsläpp, och utsläppshöjder?
  • Hur ska skorstenshöjden dimensioneras?
  • Vilken produktion kan din verksamhet maximalt ha för att gränsvärdena enligt miljölagstiftningen ska klaras?

Om din verksamhet ger upphov till lukt kan SMHI även erbjuda luktspridningsberäkningar.

Strand med industrier i bakgrunden

Kostnadseffektiva spridningsutredningar med hög kvalitet

Modellberäkningarna görs med SMHIs lokalskaliga spridningsmodell Dispersion; en väl beprövad modell som även kan används för mer komplexa utredningar.

Dispersion är en så kallad Gaussisk plymmodell som beräknar emissionerna och spridningen timme-för-timme under hela kalenderår. För att fånga variationer i vädret, vilket påverkar spridningen av luftföroreningar, använder vi oss av minst tre meteorologiska år i beräkningarna.

För luftföroreningar där långdistanstransporterade föroreningar kan ha en betydande roll, till exempel för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2), kan vi även använda beräknade bakgrundshalter för att ta hänsyn till det regionala och urbana haltbidraget. Detta är en högkvalitativ metodik som använder SMHIs modellsystem SIMAIR och MATCH. Om verksamheten ligger i närheten av högtrafikerade vägar kan även dessa vid behov inkluderas i beräkningarna med hjälp av SIMAIR.

Spridningsberäkningarna som våra kunniga och engagerade medarbetare tar fram redovisas i en tydlig och lättolkad rapport, som utöver resultatpresentation även innefattar information om beräkningsmetoder och en redovisning av vilka indata som använts.

Vilka indata behöver du ta fram?

I högerspalten finns en blankett med de indata som SMHI behöver för att utföra en spridningsberäkning. Där finns även en checklista med vanliga frågor för mer information. Om utsläppen är temperaturberoende (exempelvis värmeverk) behöver du även fylla i en separat blankett om antaganden om laster för olika temperaturer.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning för din frågeställning.

Expresskonsult – snabb leverans inom ett fåtal veckor

För enklare tillståndsprövningar, exempelvis om det enbart handlar om spridningsberäkningar för en luftförorening och ett beräkningsfall, erbjuder vi tjänsten Expresskonsult.

Expresskonsult ger dig kostnadseffektiva och standardiserade spridningsberäkningar. Resultaten presenteras i ett redovisningsdokument innehållande:

  • Sammanställning av beräkningsförutsättningarna
  • Resultatkartor med isolinjer för källans haltbidrag
  • Resultattabell med halterna för två beräkningspunkter, till exempel den högst belastade punkten eller närmast närliggande bostadsområde

Leverans sker inom ett fåtal veckor efter att beställning och indata har inkommit, med undantag för sommar- och julferietider.