Spridningsberäkningar för fjärrvärmeanläggning i Säffle – uppdaterade förutsättningar 2017

SMHI har på uppdrag av Säffle Fjärrvärme AB beräknat spridningen av partiklar, kvävedioxid och svaveldioxid i utomhusluften kring fjärrvärmeanläggningen i Säffle. Beräkningarna syftade till att ge underlag till en tillståndsansökan för att komplettera befintliga pannor med en fastbränslepanna.

Säffle Fjärrvärmes anläggning i Säffle levererar totalt 55 GWh där bränslet består av spillvärme från Nordic Paper Seffle, biobränslebaserad överskottsånga, pulver, bark, flis samt två stycken pelletseldade biobränslepannor.

I samband med en tillståndsansökan om utökad verksamhet för att komplettera befintliga pannor med en fastbränslepanna har SMHI fått uppdraget att beräkna spridningen av luftföroreningar från anläggningen och bedöma luftkvaliteten i närområdet för ett antal alternativa utföranden för pannorna.

Beräkningar för fem meteorologiska kalenderår

Beräkningarna omfattade haltbelastningen av kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10) och svaveldioxid (SO2) i omgivningarna till anläggningen. Simuleringarna gjordes med den lokalskaliga Gaussiska modellen Dispersion, som är SMHIs modell för spridning av luftföroreningar från punktutsläpp. Meteorologiska data för fem kalenderår användes för att kunna kvantifiera haltnivåerna vid det ogynnsammaste av dessa år.

För att även ta hänsyn till luftföroreningar som härstammar från andra utsläppskällor (inklusive utsläppskällor från övriga Europa och Sverige) användes bakgrundshalter från SMHIs luftkvalitetsystem SIMAIR i beräkningarna för NO2 och PM10. På så sätt kunde det lokala haltbidraget från anläggningen jämföras med övriga källors bidrag till halterna.

Spridning av kvävedioxid
Karta med beräknade summahalter av kvävedioxid årsmedelvärde i området kring Säffle Fjärrvärme. © Metria Medgivande MS2015/06498

Halter under miljökvalitetsnormer

Resultaten från spridningsberäkningarna visade att halterna, med bred marginal, ligger under miljökvalitetsnormerna. Även utvärderingströsklar och miljökvalitetsmål Frisk luft underskrids.

Beräkningarna levererades i en överskådlig rapport där beräkningsmetodiken sammanställdes och resultaten presenterades i tabeller och kartfigurer.

Snabbfakta

Levererad tjänst: Rapport med spridningsberäkningar

Tidsperiod för projektet: juni 2017 – oktober 2017

Uppdragsgivare: Säffle Fjärrvärme AB

Ansvarig projektledare på SMHI: Sven Kindell