Samverkan nationellt och internationellt

SMHI samverkar med många svenska och internationella organisationer för såväl den dagliga produktionen som inom forskning och utvecklingsarbete.

I Sverige samarbetar SMHI med andra myndigheter och organisationer. Samverkan gäller allt från beredskapsfrågor  till miljöövervakning och klimatanpassning. Några exempel på samarbetsaktörer är Länsstyrelser, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och universitet. 

I arbetet med dagliga väderprognoser samverkar SMHI även med LFV, Försvarsmakten och Trafikverket. Aktörerna förser SMHI med observationsdata och vi förser dem med specialanpassade prognoser.

Internationell samverkan om satelliter

För att kunna göra väderprognoser krävs stora mängder observationsdata och superdatorer för att göra avancerade beräkningar. Data från satelliter och radaranläggningar är också viktigt underlag. De europeiska länderna samarbetar kring olika satellitprogram som SMHI deltar i för Sveriges räkning. EUMETSAT, Europas meteorologiska satellitorganisation, övervakar väder och klimat från rymden. Sverige är en av medlemsstaterna i EUMETSAT och SMHI använder data från deras flotta av satelliter för jordobservation. SMHI har ett eget nät av observationsstationer och gör modellberäkningar tillsammans med systerinstituten i Norge, Finland och Estland. Myndigheten använder också underlag från det Europeiska centret för väderprognoser (ECMWF).

SMHI representerar Sverige i vissa forum

Samarbetet länder och kontinenter emellan vad gäller meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat fördjupas allt mer. FN och EU driver på utvecklingen. SMHI representerar till exempel Sverige i Världsmeteorologiorganisationen (WMO) och är nationell kontaktpunkt för FN:s klimatpanel IPCC. SMHI deltar också i det europeiska Copernicus-samarbetet, som både handlar om uppbyggnad av infrastruktur, till exempel satelliter, och om att gemensamt utveckla analys- och beräkningsmodeller samt tjänster för beslutsunderlag inom väder, vatten och klimat.

SMHI är också involverat i bilateralt samarbete med andra länder  inom miljö- och klimatområdet, tillsammans med flera andra svenska myndigheter.