Beräkning av framtida havsvattenstånd

Klimateffekter kan på sikt ge en höjning av havsnivåerna som medför risker för erosion och översvämningar. Med klimatdata som underlag beräknar SMHI det framtida lokala havsvattenståndet utmed din kuststräcka, och för olika risknivåer.

SMHIs beräkningar av havsvattenstånd är platsspecifika. För att få fram en möjlig bild över framtida havsnivåer i svenska vatten utgår vi från resultaten från den senaste rapporten från FN:s klimatpanel samt annan aktuell forskning. Dessutom tar vi hänsyn till landhöjningen, som varierar längs Sveriges kust.

Kontakta oss för mer information och prisförslag.

Vår bedömning av havsvattenstånd kan användas:

  • Vid uppförandet av nya byggnader och anläggningar i kustzoner
  • För lokalisering och skydd av byggnader och infrastruktur
  • Som underlag till miljökonsekvensbeskrivningar

Beräkningarna baseras på de bästa möjliga antaganden som kan göras i dagsläget men innehåller ändå ett mått av osäkerhet eftersom vi bland annat inte vet hur utsläppssituationen ser ut i framtiden.

Kundens behov styr

Det är dina behov som styr vilken typ av havsvattenstånd som ska beräknas. De vanligast förekommande är:

  • Nuvarande medel- och högvattensnivåer med varierande återkomsttid, vanligtvis 50 år och 100 år
  • Framtida medel- och högvattensnivåer med varierande återkomsttid, vanligtvis 50 år och 100 år
  • Analys av historiska observationer samt iakttagelser av extrema händelser