Åtgärder för god ekologisk status i ytvattenförekomster

SMHI har verktygen och kompetensen som ger dig underlag för att planera åtgärder för en bättre vattenmiljö och förbättra möjligheten att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer.  Vi har lång erfarenhet av att kartlägga utsläppstransport från källa till recipient, vilket utgör grunden för att kostnadseffektivt planera åtgärder och att förbättra vattenmiljön.

SMHIs styrka inom området är att beräkna flöden av näringsämnen till recipient och utvärdera effekten av olika åtgärder på koncentrationen i vattenmassan, samt beräkna och visualisera andra ämnens spridning i ytvattenförekomster. Vi kan även ta fram förslag på lämplig flödesreglering av vattendrag med hänsyn till hydromorfologiska kvalitetsfaktorer.

Ditt stöd vid beslutsfattning om vattenkvalitet

Som underlag för tillståndsprövning och miljökonsekvensbeskrivning beräknar vi verksamheters påverkan på ekologisk status i förhållande till miljökvalitetsnormer, exempelvis genom spridningsberäkningar av utsläpp i sjöar och kustområden. Vi genomför även effektstudier av åtgärder av hydromorfologisk karaktär, t.ex. ändrade tappnings- och dämningsförhållanden.

SMHI arbetar med olika modellverktyg, beroende på frågeställning. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla prognos- och scenarioverktyg, modellera närsaltflöden i avrinningsområden och biogeokemiska processer i sjöar och kustområden samt att beskriva hydrologiska konsekvenser av klimatförändring. Våra modellverktyg ger oss möjlighet att beräkna faktorer knutna till vattenresurser och vattenkvalitet med mycket hög geografisk detaljeringsgrad. Vi arbetar bland annat med modellverktygen som ligger till grund för data som används inom svensk vattenförvaltning och presenteras på vattenwebb. Inom våra konsultuppdrag görs lokalanpassningar efter specifika förutsättningar vilket ger underlag med högre detaljeringsgrad än vad som presenteras på vattenwebb. Våra konsulter arbetar med tillämpningar åt kommersiella kunder såväl som åt andra myndigheter.

Vi hjälper dig med:

  • Underlag för lokala åtgärdsplaner
  • Beräkna belastning av näringsämnen (kväve och fosfor)
  • Förslag på åtgärder för att minska läckage av näringsämnen
  • Förslag på regleringsstrategier med hänsyn till hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
  • Beräkna verksamheters påverkan på vattenmiljön, exempelvis fiskodlingar
  • Bedömning av verksamhets påverkan i förhållande till MKN
  • Underlag för MKB vid tillståndsprövning av Vattenverksamhet
  • Underlag för omprövning av vattenkraft
  • Spridningsberäkningar i ytvatten