Spridningsmönster vid fiskodlingar i Storsjön

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län satt upp en hydrodynamisk 3D-modell och simulerat påverkan av fiskodlingar i Storsjön. Utredningen visar hur spridning, utspädning och sedimentation av fosfor ser ut vid 3 potentiella fiskodlingslokaler i Storsjön samt den långsiktiga påverkan på Storsjöns fosforhalter.

Påverkan från tre fiskodlingslokaler (i Åre, Krokom och Bergs kommun) har studerats med två olika typer av modellsystem (Delft3D respektive
S-HYPE) för att påvisa effekter under en säsong respektive under en tioårsperiod. Resultaten visar att spridningen varierar mellan lokalerna och att detta påverkar vilka fosforhalter som uppkommer i anslutning till odlingarna.

Påverkansområdets utbredning är starkt beroende av dels hur fodergivan ser ut, dels vilken andel som förekommer i löst/tillgänglig form, men också av vilka antaganden om källans/kassarnas utbredning som görs. Resultaten visar vidare att bakgrundshalten av fosfor kommer att öka sett på 10 års sikt till en 15-30% högre nivå, vilket kan ha betydande påverkan på Storsjöns status i det långa loppet.