Referensprojekt

Analys av klimatrisker och möjligheter för SPPs fastigheter

SPP Fastigheter förvaltar ett antal fastigheter i Sverige. För att få en djupare förståelse för hur de pågående klimatförändringarna påverkar fastigheterna fick SMHI i uppdrag av SPP att genomföra en analys av fysiska risker för fastighetsbeståndet. Analysen är en del i SPPs arbete med att …

Publicerad:

Bättre vindkomfort med vindstudier på Marieviks Udde

SMHI har på uppdrag av JM AB utfört ett flertal vindstudier för planerad bebyggelse på Marieviks Udde i Stockholm. Resultaten har använts i utformningsprocessen för området.

Publicerad:

Vindklimat kartlagt i Västra Hyllie

Malmö Stad planerar en ny stadsdel i västra Hyllie i Malmö. SMHI fick i uppdrag att kartlägga vindklimatet för den planerade utformningen.

Publicerad:

Kommunvisa klimatanalyser, Norrbotten

På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten utförde SMHI detaljerade analyser av
dagens och framtidens klimat för respektive kommun.

Publicerad:

Simulering av våghöjder längs Sveriges kust

Transportstyrelsen utreder möjligheten att klassa vissa vattenområden längs Sveriges kust som inre vattenvägar enligt EUs regelverk. Klassningen beror bland annat på våghöjden i området. SMHI har därför, på uppdrag av Transportstyrelsen, modellerat våghöjder för utpekade vattenområden längs …

Publicerad:

Klimatanalys för Uppsala län

En regional klimatanalys inriktad på vattenflöden och havsnivåhöjningr har gjorts för Uppsala län. Framtidsberäkningarna belyser konsekvenserna av ett förändrat klimat för länet, utifrån senast tillgängliga klimatscenarier. 

Publicerad:
1 är nuvarande resultatsidan