Referensprojekt

Klimatstatistik för IKEA

SMHI fick i uppdrag av IKEA att ta fram temperatur- och fuktighetsstatistik både för IKEAs nuvarande marknadsregioner och för områden som ses som potentiella marknader i framtiden. En omfattande rapport togs fram med hjälp av SMHIs expertis, för att hjälpa IKEA planera sina produkter på ett …

Publicerad:

Spridningsmodellering Södra cell Mönsterås

I samband med tillståndsansökan hos Mark och Miljödomstolen om fortsatt verksamhet vid pappersmassabruket Södra Cell i Mönsterås har SMHI på uppdrag av Södra Cell AB genomfört en utredning med en tredimensionell hydrodynamisk modell. Utredningen syftar till att visa spridning och utspädning av …

Publicerad:

Spridning av kylvattenutsläpp i Brofjorden

I samband med tillståndsansökan vid Mark- och Miljödomstolen angående ett kylvattenutsläpp från Preemraff Lysekil har SMHI, på uppdrag av Preem AB, anlitats för att utreda hur kylvattnet sprid och späds i vattenmassan.

Publicerad:

Spridningsmönster vid fiskodlingar i Storsjön

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län satt upp en hydrodynamisk 3D-modell och simulerat påverkan av fiskodlingar i Storsjön. Utredningen visar hur spridning, utspädning och sedimentation av fosfor ser ut vid 3 potentiella fiskodlingslokaler i Storsjön samt den långsiktiga påverkan …

Publicerad:

Hydromodell Mälaren - åtgärder för vattenmiljö

I projektet Södertälje kanal och sluss samt Mälarfarlederna har SMHI tagit fram en hydromodell för Mälaren samt området söder om Södertälje kanal. Modellen är färdig att användas för att ge dig ett bra beslutsunderlag rörande riskanalyser vid utsläpp till vatten, vid frågor rörande dricksvatten och …

Publicerad:

Våg- och strömmätningar vid Klaipeda, Litauen

I samband med ombyggnation av hamninloppet i Klaipeda, Litauen, har SMHI på uppdrag av Sweco Environment AB utfört våg- och strömmätningar i området. Observationerna av våg- och strömförhållande på platsen skall användas för dimensioneringsunderlag och vidare planering av hamninloppet.

Publicerad:

Effekten av vågor och höga havsvattenstånd vid Varbergs hamn

Kusten vid Varberg är exponerad och hamnen behöver skyddas och klimatanpassas för höga vågor och ett stigande havsvattenstånd. SMHI har på uppdrag av ÅF Infrastructure AB tagit fram underlag om våghöjder och extrema havsvattenstånd vid Varberg för att anpassa pirarna i hamnen.

Publicerad:

Analys av klimatrisker och möjligheter för SPPs fastigheter

SPP Fastigheter förvaltar ett antal fastigheter i Sverige. För att få en djupare förståelse för hur de pågående klimatförändringarna påverkar fastigheterna fick SMHI i uppdrag av SPP att genomföra en analys av fysiska risker för fastighetsbeståndet. Analysen är en del i SPPs arbete med att …

Publicerad:

Bättre vindkomfort med vindstudier på Marieviks Udde

SMHI har på uppdrag av JM AB utfört ett flertal vindstudier för planerad bebyggelse på Marieviks Udde i Stockholm. Resultaten har använts i utformningsprocessen för området.

Publicerad:

Vindklimat kartlagt i Västra Hyllie

Malmö Stad planerar en ny stadsdel i västra Hyllie i Malmö. SMHI fick i uppdrag att kartlägga vindklimatet för den planerade utformningen.

Publicerad:
1 är nuvarande resultatsidan Gå till resultatsida 2