Bättre vindkomfort med vindstudier på Marieviks Udde

SMHI har på uppdrag av JM AB utfört ett flertal vindstudier för planerad bebyggelse på Marieviks Udde i Stockholm. Resultaten har använts i utformningsprocessen för området.

JM AB gav SMHI i uppdrag att utföra en vindstudie för planerad bebyggelse av bland annat flera höga tornhus vid Marieviks Udde på Liljeholmen i Stockholm för att på så sätt tidigt i planeringsprocessen kunna se hur den lokala vindmiljön skulle påverkas. Samtidigt gjorde SMHI beräkningar av vind- och tryckfält som skulle användas vid utformningen av byggnadernas ventilationssystem.

Vindkomfortstudien visade att vinden skulle komma att förstärkas på ett antal platser inom området. JM AB valde då att beställa en fördjupad studie där bland annat utformningen av bullerskydd och balkonger detaljstuderades.

Ny studie med reviderad plan

Ett år senare hade planerna för bebyggelsen vid Marieviks Udde reviderats och JM AB gav då SMHI i uppdrag att uppdatera studien av vindmiljön.

I samtliga studier har CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics) använts för att beräkna vinden. Hänsyn tas till byggnader och topografi i närområdet. Beräkningarna har gjorts för flera vindriktningar och använder vindstatistik från Bromma Flygplats.

Levererad tjänst: Vindkomfortstudier för nybyggnation vid Marieviks Udde, Liljeholmen, Stockholm.

Tidsperiod för projektet: 2015-2017

Uppdragsgivare: JM AB

Ansvarig projektledare: Magnus Asp, SMHI