Forskning för en hållbar miljö

Kunskap om luft-, vatten- och havsmiljö och hur dessa miljöer påverkas av mänskliga aktiviteter, utsläpp och av ett förändrat klimat är viktigt för att kunna skapa en hållbar miljö. SMHIs forskning och utveckling bidrar med viktig kunskap för att nå miljökvalitetsmålen och för att kunna säkerställa en långsiktigt hållbar miljö.

Människor och samhälle har nytta av en god naturmiljö och ekosystem som fungerar. Vi vill ha rent vatten både som dricksvatten och i våra hav, biologisk mångfald i fungerande ekosystem och bra luftkvalitet för att undvika sjukdomar och förkortad livslängd.

Tät granskog
Kunskap om hur luft-, vatten- och havsmiljö påverkas av människans aktiviteter och utsläpp är viktigt för att kunna skapa en långsiktigt hållbar miljö. SMHI bidrar med forskning och utveckling som hjälper Sverige att utvärdera de nationella miljökvalitetsmålen. Vår kunskap används också både i Sverige och internationellt för att bidra till målen i Agenda 2030 och för att skapa en god havsmiljö i Östersjön genom Baltic Sea Action Plan.

Vi forskar och utvecklar modeller för att följa upp statusen i miljön och för att beräkna framtida förändringar, utifrån både politiska beslut och påverkan från ett förändrat klimat.

Vår forskning och utveckling tar avstamp i närmiljön omkring oss, med speciellt fokus på Sverige, Östersjön, Nordsjön/Västerhavet och Arktis. Men miljöfrågor känner inga nationsgränser, och därför arbetar vi också mycket internationellt för att dela kunskap om dessa frågor. Genom att vi tillgängliggör vår kunskap kan våra modeller används långt utanför Sverige för att skapa en hållbar miljö med friskt vatten och god luftkvalitet även på andra kontinenter, till exempel i Afrika och Sydamerika.  

Resultat från vår forskning och utveckling kan användas för att följa upp de nationella miljökvalitetsmålen och de globala målen i FN:s Agenda 2030. Den ger värdefull kunskap för de politiska beslut som ska säkerställa en långsiktigt hållbar miljö.