SIMAIR – lättanvänt verktyg för luftkvalitet

SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper företag, kommuner, luftvårdsförbund och andra aktörer att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera utsläppskällors påverkan på luftkvaliteten. Höga halter av luftföroreningar i utomhusluft är ett problem på många ställen i Sverige. Med SIMAIR kan du enkelt kontrollera halterna jämfört med miljökvalitetsnormer och utvärdera scenarier och åtgärder för en renare luft.

SIMAIR är ett användarvänligt verktyg för att både utvärdera den befintliga luftkvaliteten och analysera framtida scenarier och kan användas för att göra jämförelser mot miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmålet Frisk luft.

SIMAIR kan användas av kommuner och luftvårdsförbund i arbetet med den årliga kontrollen och uppföljningen av luftkvalitet, i kommunens fysiska planering eller för att utvärdera åtgärder för en bättre luftkvalitet. Det är också ett effektivt verktyg för spridningsberäkningar i samband med tillståndsprövningar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljörapporter för anläggningar med utsläpp till luft såsom industrier och värmeverk.

 • Med SIMAIR får du en bra överblick över luftkvaliten i din kommun och vilka utsläppskällor som är betydelsefulla.
  Med SIMAIR får du en bra överblick över luftkvaliten i din kommun och vilka utsläppskällor som är betydelsefulla. Förstora Bild
 • All nödvändig indata såsom trafikuppgifter finns förberedd i SIMAIR och du kan själv justera informationen.
  All nödvändig indata såsom trafikuppgifter finns förberedd i SIMAIR och du kan själv justera informationen. Förstora Bild
 • Beräkningarna går snabbt att utföra och resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer och andra g
  Beräkningarna går snabbt att utföra och resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer och andra gränsvärden. Förstora Bild
 • Resultaten kan visas och exporteras på flera olika format, exempelvis en överskådlig PDF-rapport.
  Resultaten kan visas och exporteras på flera olika format, exempelvis en överskådlig PDF-rapport. Förstora Bild
 • Användargränssnittet för att utvärdera beräkningsresultaten i SIMAIR Område
  Användargränssnittet för att utvärdera beräkningsresultaten i SIMAIR Område Förstora Bild
 • Användargränssnittet för att skapa en ny punktkälla i SIMAIR Område
  Användargränssnittet för att skapa en ny punktkälla i SIMAIR Område Förstora Bild
 • Visualisering i ett GIS-program av beräkningsresultaten ifrån SIMAIR Område
  Visualisering i ett GIS-program av beräkningsresultaten ifrån SIMAIR Område Förstora Bild
 • Med SIMAIR får du en bra överblick över luftkvaliten i din kommun och vilka utsläppskällor som är betydelsefulla.
  Med SIMAIR får du en bra överblick över luftkvaliten i din kommun och vilka utsläppskällor som är betydelsefulla. Förstora Bild
 • All nödvändig indata såsom trafikuppgifter finns förberedd i SIMAIR och du kan själv justera informationen.
  All nödvändig indata såsom trafikuppgifter finns förberedd i SIMAIR och du kan själv justera informationen. Förstora Bild
 • Beräkningarna går snabbt att utföra och resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer och andra g
  Beräkningarna går snabbt att utföra och resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer och andra gränsvärden. Förstora Bild
 • Resultaten kan visas och exporteras på flera olika format, exempelvis en överskådlig PDF-rapport.
  Resultaten kan visas och exporteras på flera olika format, exempelvis en överskådlig PDF-rapport. Förstora Bild
 • Användargränssnittet för att utvärdera beräkningsresultaten i SIMAIR Område
  Användargränssnittet för att utvärdera beräkningsresultaten i SIMAIR Område Förstora Bild
 • Användargränssnittet för att skapa en ny punktkälla i SIMAIR Område
  Användargränssnittet för att skapa en ny punktkälla i SIMAIR Område Förstora Bild
 • Visualisering i ett GIS-program av beräkningsresultaten ifrån SIMAIR Område
  Visualisering i ett GIS-program av beräkningsresultaten ifrån SIMAIR Område Förstora Bild

Till nytta vid rapportering till datavärdskapet, detaljplanering och åtgärdsprogram

SIMAIR Väg kan användas:

 • Vid kommuners rapportering av modellering till datavärdskapet enligt kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). SIMAIR kan användas för att simulera luftkvaliteten över större områden i kommunen, så att man kan få en bättre helhetsbild än om man bara har fysiska mätningar.
 • I fysisk planering och nya detaljplaner för att undersöka påverkan på luftkvalitet för olika bebyggelsealternativ, trafikplaner och infrastrukturprojekt. För att bygga hållbara städer krävs planering för att säkerställa en god miljö och att miljökvalitetsnormer inte överskrids.
 • Vid arbete med åtgärdsprogram för renare luft som görs vid överskridande av miljökvalitetsnormer. Det är då möjligt att ta reda på vilka utsläppskällor som bidrar mest till luftföroreningarna i staden samt undersöka effekten av olika åtgärder.
 • Som underlag för beräkning av befolkningsexponering, hälsokonsekvensbedömning och samhällsekonomiska kostnader.

SIMAIR Område kan också användas:

 • Som underlag till tillståndsprövningar för olika typer av anläggningar såsom energiproduktion, panncentraler, avfallsförbränningsanläggningar och gruvindustri.
 • Vid utredningar av mer komplicerade trafikmiljöer än SIMAIR Väg.

Enkelt för alla med all indata förberedd

I SIMAIR arbetar du i ett webbgränssnitt med en karta över området du är intresserad av. All nödvändig information finns redan förberedd, såsom meteorologi, haltbidrag från långväga transporter, den urbana bakgrunden och väg- och trafikegenskaper. Detta är unikt för ett svenskt modellsystem och gör ditt arbete snabbt, enkelt och tryggt.

Klicka bara på en väglänk på kartan och välj Starta simulering så visas efter några sekunder resultatet ifrån en avancerad spridningsberäkning. Det går då att se om miljökvalitetsnormen eller någon utvärderingströskel riskerar att överskridas för ett eller flera ämnen, samt hur olika källor bidrar till haltvärdet.

Under Trafik och väg går det sedan att anpassa vägens uppgifter om trafikmängd, fordonssammansättning, vägbredd och skyltad hastighet samt mycket mer för mer precisa modellberäkningar eller för att undersöka effekten av olika framtidsscenarier.

Utsläpp och luftkvalitet

Är du enbart intresserad av att bestämma utsläppens storlek? Förutom att beräkna luftkvalitet har du med SIMAIR även möjlighet att beräkna utsläpp från vägtrafiken avseende partiklar (PM10, avgaser och slitagepartiklar), kvävedioxid (NO2), bensen och kolmonoxid (CO). Detta kan till exempel fungera som indata till andra typer av spridningsberäkningar eller andra tillämpningar.

Du kan själv modifiera och ställa in önskade trafikdata i SIMAIRs emissionsdatabas, exempelvis:

 • Fordonsmängder
 • Fordonssammansättning
 • Andelar av olika bränslen
 • Skyltad hastighet
 • Andel dubbdäck