Viktigt underlag för att jobba med luftkvalitet i Halmstads kommun

På uppdrag av Halmstads kommun har SMHI utfört en kartläggning av halter av partiklar och kväveoxid i utomhusluften i tätorten. Kartläggningen ger kommunen en tydlig bild av läget och ett gediget underlag för att fortsätta arbetet med att förbättra luftkvaliteten.

Sveriges kommuner är skyldiga att hålla koll på och följa upp luftkvaliteten i sin kommun för att vid behov vidta åtgärder. Halmstads kommun valde att anlita SMHI för att få ett övergripande underlag om luftkvaliteten i Halmstad, vad gäller halterna av partiklar (PM10 och PM2.5) och kvävedioxid (NO2).

Med hjälp av SMHIs beräkningar kan Halmstads kommun planera hur stadsmiljön ska utvecklas i framtiden. Kommunen kommer även att kunna använda de detaljerade beräkningar som SMHI gjort för att bättre planera trafikmiljöer, planläggningar, förtätningar med mera.

Kartor som visar luftkvaliteten i Halmstads tätort

- Generellt är luften bra i Halmstad, men med hjälp av SMHIs beräkningar ser vi att det finns några vägavsnitt där halterna av luftföroreningar är höga.  Vi har också fått fakta om utsläppen från sjöfarten och sett att påverkan från den är relativt begränsad, säger Katarina Löfquist trafikstrateg på Halmstads kommun.

- Vi är nöjda med karteringen som SMHI utfört i vår kommun. Vi kan med den rapport SMHI levererat till oss bättre planera för framtida stadsbyggnationer och även inrikta åtgärder till de mest utsatta vägavsnitten för att förbättra luftkvaliteten.

Kartering Halmstad

Kartan har tagit fram med hjälp av SIMAIR och visar yttäckande halter av kvävedioxid för Halmstads tätort.

Beräkningar kompletterar mätningar

Inom SMHI finns en bred och djup kompetens inom luftmiljö, dessutom kraftfulla verktyg för att göra kartläggningar och analyser. Med hjälp av SIMAIR, SMHIs eget webbaserade system kan kommuner, luftvårdsförbund och andra regionala aktörer enkelt och kostnadseffektivt utvärdera halterna av luftföroreningar i vägars närområde. 

- Fördelen med modellberäkningar är att luftkvaliteten kan utvärderas över större områden än vad som är möjligt med hjälp av fysiska mätningar i enstaka punkter, säger Christian Asker, projektledare på SMHI för karteringen av luftkvalitet i Halmstad.

- Med SMHIs luftkvalitetsverktyg SIMAIR kan dessa typer av heltäckande karteringar tas fram. Kartorna som visar hur luftkvaliteten är, kan användas som beslutsunderlag i kommunens luftvårdsarbete eller som presentationer för allmänheten, till exempel på kommunens webbsida.