Nationella expertrådet för klimatanpassning

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete.

Nationella expertrådet för klimatanpassning är tillsatt av regeringen och ska vart femte år besluta om en rapport som är underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Rådet och dess ledamöter är tillsatta av regeringen. Rådet är knutet till SMHI och här finns också ett sekretariat.

Rapporten ska innehålla

  • Förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning
  • En prioritering av anpassningsåtgärder utifrån en bedömning av risk, kostnad och nytta
  • En sammanfattande analys av klimatförändringens effekter på samhället
  • En uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning.


Den första rapporten överlämnades till regeringen 9 februari 2022.

Webbplats för Nationella expertrådet för klimatanpassning