Klimatindikator - vårflodens startdatum

På våren när snön smälter ökar flödet i vattendragen och det blir vårflod. Tidpunkten för när detta startar har noterats för 22 vattendrag, från Torneälven till Dalälven, sedan början av 1900-talet. Det är tydligt att vårfloden startar allt tidigare på året. Detta påverkar bland annat djur och växtliv, turism och vattenkraftbolagens planering.  

Kommentar till resultaten

Variationen för när vårfloden startar är stor mellan åren. Men utifrån de stationer som undersökts syns en förändring i att den kommer tidigare på året. Sedan början av 1900-talet är det i allmänhet en tidigareläggning med 5 till 15 dygn.

Hur definieras vårflodens startdatum?

När snön smälter framåt våren ökar flödet i vattendragen. Detta kallas vårflöde. I mellersta och norra Sverige sker detta vid ett tillfälle, men söder om Dalälven sker vinterflöden eftersom det inte är ihållande minusgrader på vintern vilket ger en del flöden även vintertid. Därför finns denna indikator bara för Dalälven och norrut.

Startdatum för vårfloden har beräknats som första dagen på året då flödet i vattendraget stiger över medelvattenföring (MQ) efter det lägre vinterflödet.

Varför är vårflodsstarten viktig?

Vårfloden innebär en stor förändring i och kring vattendragen. Flödet går från att vara mycket lågt till att bli högt och strandområden svämmar över. När tidpunkten för denna händelse ändras, påverkas djur och natur i och kring vattendragen.

Att vårfloden inträffar tidigare påverkar även bland annat vinterturismen och vattenkraftbolagen.

Hur har klimatindikatorn vårflodsstart beräknats?

Från 1910 till 1940 har ett tiotal stationer använts. Därefter har ett 20-tal stationer använts. Stationerna som valts ut har långa mätserier och finns i oreglerade vattendrag, se kartan ovan.  I vissa fall finns det luckor i tidsserierna som beror på att det saknas data eller att ett startdatum inte kunnat tas fram.

  • Startdatum för vårfloden har beräknats som första dagen på året då flödet i vattendraget stiger över medelvattenföring (MQ) efter det lägre vinterflödet.
  • Medelvattenföring (MQ) är medelvärdet av dygnsvattenföringen under hela mätserien.
  • Genomsnittligt startdatum är medelvärdet över alla år som finns med i indikatorn.

Framtida vårflodsstart

I ett varmare klimat kommer snösmältningen inträffa tidigare på året. Variationerna mellan år kommer dock fortfarande att vara stor. 

Det kommer även bli vanligare att det inte blir en tydlig vårflodsstart. Redan idag ser vi att området som tidigare hade tydligt låga vinterflöden och vårflod minskar och att det istället blir högre vinterflöden och en lägre eller utebliven vårflod för södra Sverige och att gränsen vandrar norrut. 

Läs mer om framtida klimat.