Klimatindikator - havsvattenstånd

Havsvattenstånd mäts vid ett 60-tal stationer längs Sveriges kust.
Vissa av mätserierna är långa och därför intressanta ur ett klimatperspektiv.

Den ökande temperaturen i atmosfären leder till att landisarna smälter fortare än de byggs på och även till att havets temperatur stiger och dess volym därmed ökar på grund av termisk expansion. Följden av dessa processer blir en global höjning av havsvattenståndet.

I Sverige påverkas det uppmätta havsvattenståndet av landhöjningen. I figuren nedan har vi räknat bort landhöjningen för att se hur mycket haven längs Sveriges kust stiger. På många håll i Sverige där landhöjningen är stor, exempelvis i Västerbottens kustland, kommer man i praktiken inte att uppleva att havet stiger, åtminstone inte under de närmsta decennierna. Men utmed Götalands kuster blir vattenstånden allt högre då landhöjningen där är mindre än höjningen av den globala havsnivån.

Havsvattenståndets förändring i centimeter, korrigerat för landhöjningen, sedan 1886.
Förändring av havsnivån i centimeter, medelvärde för 14 stationer med mätstart mellan 1886 och 1917. Mätningarna är korrigerade för den lokala landhöjningen vid varje station. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp. Förstora Bild

Framtida havsnivåer

Den pågående klimatförändringen höjer havsnivåerna vilket i sin tur får betydelse för samhället. Läs mer om ​​​​​​​stigande havsnivåer​​​​​​​ i SMHI:s kunskapsbank.